kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

administrátorka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

Dobrý pastýř

Jr23 1-6;   J 10,11-16

                                                                                  

Elen Plzáková              

Modlitba:

Bože, je dobré, že Ti smíme společně děkovat; a že všechno, co žije, chválí Tvou dobrotu. Jsi Otec všech lidí; stvořil jsi nás, abychom žili jeden pro druhého: láska mezi mužem a ženou je Tvým darem, Tobě vděčíme za starost rodičů a náklonnost dětí, od Tebe pochází touha každého lidského srdce milovat a být dobrý. Děkujeme Ti Bože, za všechny, kteří nám pomáhají a těší nás, kteří s námi zůstávají v hodinách nouze a osamění, kteří nám ukazují cestu životem a kteří nám odpouštějí, když jsme se dostali na scestí. Děkujeme také za všechno dobré, co můžeme dělat, za Tvé povolání utvářet svět, za naši práci, za štěstí, které můžeme dávat druhým. Děkujeme za Ježíše Krista, Tvého Syna. On nás předešel v životě a ve smrti i ve vzkříšení. Chválíme tvou dobrotu s celým tvým stvořením. Amen

 

1.čtení:  Jr 23,1-6

 1„Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův.

2Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: „Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův.

3Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se.

4Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův.“

5„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.

6V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“

 

2.čtení:  J 10,11-16

11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

12Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.

13Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.

14Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,

15tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.

16Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.

 

 

Kázání:

Milí bratři a sestry,

opravdu jsem se snažila najít nějaký adekvátní pojem k zaměstnání pastýř, který by byl výmluvný pro člověka žijícího v naší době. Ale nenašla. Asi to není potřeba, pastýř je prostě pastýř, i když jich nepotkáváme denně několik, snad je obsah slova jasný. Jako varianty mě napadalo: ředitel, nebo nepěkné slovo manažer, snad spíše pečovatel, nebo se tomu taky blíží učitel. Pojmy jako: poslanec, ministr, president jsem rovnou zamítla, protože to by byla náhrada titulu král. Zamítla jsem i otec či rodič, to se zase nehodí, za prvé kvůli tomu, že titul Otec patří Bohu, a za druhé v našem světě obnáší funkce rodiče příbuzenství (většinou) a povinnosti, jakmile je dítě na světě, prostě se o něj rodič starat musí a nikdo se ho neptá, jestli chce nebo má čas.

Takhle to s pastýřem není, už z náznaku toho, k čemu se to nehodí, se trochu ozřejmuje náplň funkce pastýře. Je to povolání, řekli byste asi spíše zaměstnání, i když si dovedu představit, že i nějaký ten bača vykonává toto zaměstnání jako povolání, tedy s plným nasazením. Pro povolání se musíme nějak rozhodnout, a můžeme toho i nechat, když na to přijde. A taky povolání se mi víc líbí pro tento případ, Ježíš – pastýř, nějak mi to tam to zaměstnání k funkci spasitel nesedí.

Pastýř se stará o to, aby měli jeho svěřenci život, a to dobrý život, a dost se u toho nadře. Stará se o základní životní potřeby svých svěřenců, zná jejich potřeby a zvyky, zná je vlastně hodně do hloubky, až bych řekla intimně, jejich slabosti a silné stránky, zajímá se o to, jak jim je, snaží se o nápravu, když je něco v nepořádku, raduje se, když to svěřencům dobře jde a dobře se jim daří. Z toho plyne, že je to dost těžká práce a také z toho plyne to výše uvedené, že pastýře nelze aktualizovat nějakou politickou funkcí.

Všechny ty vedoucí funkce padaly do úvahy proto, že pastýř svěřence také vede, ale vždy s ohledem na prospěch jeho svěřenců. A také to předpokládá důvěru mezi pastýřem a jeho svěřenci, aby se od něho nechali vést. To byste možná trochu zpochybnili, to není automaticky součást tohoto povolání, je to jen v případě, že je toto povolání vykonáváno správně. Ale mluvíme o dobrém pastýři, tak u toho je to jisté, že mu stádo věří. Ostatně o té důvěře pojednávalo už první podobenství o pastýři v této kapitole u Jana, toto je už druhé, a v tom prvním se mluvilo hodně o tom, jak jeho svěřenci reagují na jeho hlas, že ho slyší a poslouchají ho.

Pak ještě je to jedno hledisko, pastýř a jeho svěřenci nejsou jednoho rodu. Pastýř je někdo jiný. Jednoduše řečeno, pastýř je člověk a svěřenci jsou ovce. Když to vezmeme v základu, pokud to nebude znít příliš pyšně, tak člověk je o něco chytřejší, ví, co zvířata nevědí, tedy někdy a do určité míry. Potřebuji však tento rys, abych zdůraznila, že Ježíš je někdo přece jen jiný než my, má ten nutný odstup a přehled, který my nemáme, vědomí souvislostí, které mu dává moc vést své svěřence i tehdy, když oni sami vůbec nevědí, kam jít, nebo by se vydali zcela špatným směrem.

To by tedy bylo vymezení pojmu nebo funkce nebo titulu pastýř. Stručně, jde o někoho, kdo vede a stará se, což není totéž.

Další věcí je, že tento titul je velmi často užívaný ve starozákonních vyprávěních, protože to bylo časté povolání, takže kde kdo byl pastýř, ten první byl už Abel, a protože se to užívalo velmi často v přeneseném smyslu o těch, kteří měli za úkol lid nějak vést, proroci, kněží apod. Ten druhý případ je hojně užíván v knihách prorockých, jeden z příkladů jsme slyšeli v prvním čtení. Pastýři, o kterých se tam mluví, jsou někdy dobří, někdy špatní. Pastýřem je nazýván David, ale také perský král Kýros, který umožnil židovským vyhnancům vrátit se z exilu a znovu obnovit život v jejich zemi. To jsou dobří pastýři. Toto přenesené užití slova pastýř popírá to, co jsem řekla výše, že tomu neodpovídá politická funkce.

Tvrzení, že je politická funkce neodpovídá, si mohu dovolit proto, že Ježíšovo pojetí dobrého pastýře neodpovídá zase tomu, jak chápe ten přenesený význam slova pastýř Starý Zákon. Přesněji - Ježíš jde ještě mnohem dál. Položit život za ovce, to jde mnohem dál, než jakékoli starozákonní použití. Protože to říká on, Ježíš, rozumíme tomu, ale rozhodně do náplně práce jakéhokoli jiného pastýře nepatří, aby za své svěřence umřel. Prostě věta Dobrý pastýř položí život za ovce neplatí v obecném smyslu, ani Starý Zákon to takto nechápe. Pro pastýře přece jen, i kdyby bylo jeho zaměstnání jeho povoláním, nedává smysl, aby za své svěřence umřel. Pokud uvažujeme o pastýři v tom přeneseném smyslu, tak to už bychom si dovedli představit situace, kdy by k tomu dojít mohlo, ale tak, jak to udělal Ježíš, dobrovolně a s láskou ke svým svěřencům, to se prostě jindy a jinak neděje. 

Úmyslně nechávám stranou označení ovce, jak jste si jistě všimli, nahrazuji to označením svěřenci. Ježíšova řeč o pastýři patří k obrazným vyjádřením, není to podobenství úplně, v podobě malého příběhu, ale myslím, že to k podobenstvím patří, a tam není dobře dělat z toho alegorie, hledat v každém detailu další zasuté významy, podobenství má jeden význam. Proto se mi zdá chybné dělat paralely mezi ovcemi a námi, hledat, kde se povaha ovčí shoduje s povahou lidskou. Ono to stejně většinou dopadne jako sebebičování, protože ovce mají jaksi špatnou pověst, podobně jako třeba slepice, ale asi to bude spíše z neznalosti. Pochybuji také, že by ovce v pasteveckém starověku měly špatnou pověst a byly považovány za tupé. Pravda, slovo stádo je základ slova stádovost, to už tak je úplně negativní. Ne že by se lidstvo někdy nechovalo jako tupé stádo, ale nemyslím, že by toto bylo předmětem zkoumání v Ježíšově obrazu dobrého pastýře. Ovce v tom jeho obraze ostatně vycházejí docela pozitivně, jako ti, kdo jsou schopni ze slyšení usoudit, co je dobré. Navíc českobratrský evangelík nemá sklon ke stádovosti, je spíše individualista, takže předpokládané záporné prvky ovčí povahy necháme bez rozboru, abychom nedopadli tak, že bychom si zde vyprávěli, jak špatní jsou ti druzí.

Tak tedy pastýř, u toho výroku – položí život za ovce – mě napadlo, že by to taky mohlo být pochopeno jako nadsázka, ve smyslu, že pro ně udělá všechno. Jenže v Ježíšových ústech to nadsázka není, máme za sebou velikonoce, kdy jsme se pokoušeli znovu si formulovat, co to znamená, že Ježíš umřel za nás. A je-li v dnes čteném obraze použito slovo pastýř, zkusíme si ještě jednou všimnout, jak se vlastnosti tohoto povolání projevují v Ježíšově poslání.

To, že pastýř je povolání, tedy že to člověk může přijmout nebo nemusí, je zvláště u Jana zdůrazněno hojně, totiž Ježíš zůstává autoritou, která má situaci pevně v ruce ve všech situacích, včetně výslechů i popravy. Kdyby to nechtěl udělat, neudělal to.

Péče, která je pevnou složkou pastýřského povolání, je – stručně shrnuto – péče o život. Ostatně hned před tím je řečeno: Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Už jsem na to narazila víckrát, jak je příjemné pro člověka, který se má starat o druhé, když si uvědomí, že někdo se stará o něho, a to tak, že jeho pečovateli (pastýři) to dá hodně práce, ale stejně to udělá.

Potom ta důvěra mezi pastýřem a jeho svěřenci, pokud jde o pastýře a jeho zvířecí svěřence, myslím, že ta důvěra musí být oboustranná, a to se mi velmi líbí, když si to promítnu do obrazu pastýře Ježíše a jeho svěřenců, což jsme my. Myslím, že je to vyjádřeno ve větě znám své ovce a ony znají mne, Jistěže v biblickém kontextu takto použité sloveso „ znát“ nezahrnuje pouze „vědět o koho jde“ nebo jen intelektuální znalost, vždycky je to naznačení nějakého důvěrného vztahu. Proto myslím, že to je oboustranné – důvěra nás vůči Ježíši, kterou všelijak budujeme, obnovujeme, ztrácíme a nalézáme, a důvěra jeho vůči nám, kterou on prostě má.

„Pastýřem bytí nazval velký myslitel našich dnů člověka a do tohoto slova shromáždil všechen osud a všechnu důstojnost člověka, o níž sami víme. Ježíš nám však zde říká prvotnější pravdu a když si ji ve víře necháme sdělit, objeví se tato pravda jako naše prvotnější zkušenost: že jsme ti, nad kterými pastýř lidí vládne tak, že nás zachovává a shromažďuje. On, tento náš pastýř, není žádná abstraktní idea, kterou si uměle pěstujeme, ale je to On, který je zde přítomen, koná na nás skutky, ukřižovaný a vzkříšený, ten, který je jmenován při křtu, o němž my nemluvíme, ale který nám sděluje své slovo, je přítomný při slavení oběti a podává nám při ní své tělo a krev. Tam, kde On ve své milosti jedná, tam je již proveden počátek jednoty, která překonává veškeré myslitelné rozdělení. Tam, kde On je přítomen, je přítomen živý Bůh a Bůh je nám blízko. "Pojďme," říká se v žalmu 95,6-7, "padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou." (K.Rahner)

Poslání: 1Pt 2,25

‘Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

Požehnání: Ž 23

1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

3naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

6Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

kalendář

  Nejbližší akce:

29.3. Výroční sborové shromáždění + volba staršovstva