kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

administrátorka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

Od 17.5. obnoveny bohoslužby,
další setkání se zatím nekonají

Eva (a Adam)

Gn 2,18-25; Gn 3,8-21

Lenka Ridzoňová

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe." (Gn 1,27-28)

 

Píseň: 178 Krásná je modrá obloha

 

Modlitba:

Pane Bože,

děkujeme za krásu. Za ticho a klid noci, za poznávání smyslu, za lásku a porozumění. Za hezky prožité roky, za naplněný život, za vzpomínky. Za oddech, odpočinek, sváteční dny, přerušení stereotypů, za neděli. Děkujeme za přátelství, za obnovené vztahy. Za ty, kdo nás mají rádi, kdo nás pochválí i nám řeknou, co děláme špatně. Děkujeme za lidi, kterým se můžeme dívat do očí. Děkujeme za partnery, kteří si k sobě chtějí hledat cestu.

Prosíme, abychom se uměli radovat z přítomné chvíle. Myslíme na ty, koho otupuje bolest a bezcílnost.

Myslíme na ty, kdo by tu rádi byli, ale nejde to.

Myslíme na to, čím jsme někomu ublížili,... prosíme, odpusť. Amen.

Píseň: 638 Díky za toto krásné ráno

 

1.čtení:  Gn 2,18-25

18I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“

19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.

20Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.

21I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.

22A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

23Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“

24Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

25Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

 

   

2.čtení:  Gn 3,8-21

8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.

9Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“

10On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“

11Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“

12Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“

13Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“

14I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.

15Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

16Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“

17Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.

18Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.

19V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“

20Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých.

21Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.

 

 

Kázání:

Není dobré, aby člověk byl sám. (A proto bude řeč o ženě.)

Bible kralická:  Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.

              Co následuje v bibli po tomto verši? Hospodin přivádí před Adama všechnu polní zvěř a nebeské ptactvo, aby viděl, jak je nazve. Člověk, adam vše pojmenuje, polní zvěř a ptáky, ale nenašla se mezi nimi pomoc jemu rovná. Dostatečná. Odpovídající. Taková, jakou bude v životě potřebovat. Nenašel se partner pro člověka. Je dobře, že kolem sebe máme zvířata, potřebujeme je, jsou dobré Boží stvoření, často jsou lékem na samotu, ale není to člověkův rovnocenný partner.

              K označení "člověk" - Adam: hebrejsky se řekne země (nebo prach země, to, po čem chodíme) adamá, jméno nebo označení adam naznačuje původ tohoto člověka - prach ze země. Zemák. Různé překlady zde (v těchto kapitolách Bible se vyskytuje opakovaně) to slovo adam překládají různě, střídavě člověk/adam. (Zmiňuji to proto, že budeme dnes víc mluvit o jménech a jejich významu.)

              Hospodin uvedl na Adama mrákotu, bezvědomí, vzal jedno jeho žebro a místo uzavřel masem. Z žebra utvořil Hospodin ženu a přivedl ji k Adamovi. To je ona! Kost z mých kostí, tělo z mého těla. Pomoc, kterou potřebuji.

              Vznikla žena, která bude stát proti Adamovi. To je doslova řečeno v tom začátku (v. 18: učiním mu pomoc jemu rovnou - dosl. Učiním mu pomoc jako proti němu) Je tam zvláštní (a nepřekládané) ono slovo proti; žena je protějšek, je něčím jiná. Zrcadlo, výzva. Možná také ta mrákota na Adama přišla proto, aby Hospodin mohl vytvořit takový protějšek. Bytostně souvisí s Adamem, ale je proti němu. Pomoc - ale ne bytost úplně stejná, která bude přikyvovat, s Adamem ve všem souhlasit. Žena stojí proti němu, má své názory a ty jsou konfrontovány s názory jejího protějšku. Žena není mužovou pomocnicí jen, když s ním ve všem souhlasí. Někdy je pomocí právě nesouhlas. Ostatně už v tomto příběhu ti dva byli zajedno a nebylo to k dobrému - Adam nemusel ovoce od ženy přijmout a jíst.

              Opět k označení: Hebrejsky se muž řekne íš; žena íša. Jazykově se tím vyjadřuje jejich soupodstatnost, příbuznost. BKR: muž/mužatka; ČEP: muž/mužena; B21: manžel/manželka (zde je to přirozeně české; už to vyjadřuje právní vztah, který ale je následován textem o opuštění otce a matky... vlastně popisem vzniku manželství) Angličtina: man/woman.

 

Na scéně jsou dva lidé. Pohybují se v krásné zahradě, kolem nich stromy obsypané ovocem. Ráj to na pohled. Adamovi (ještě než měl ženu) bylo řečeno, že všechno je pro něj. Jen z jednoho stromu uprostřed zahrady Adam jíst nemá. Pak přijde za ženou had, překroutí to, co Hospodin řekl Adamovi... jak to bylo dál už znáte. (Tuto část přeskočím, chci se dostat ke jménu ženy.)

              Jedla žena, jedl její muž. Adamovi předtím řekl Hospodin: Z toho stromu nejez, když bys z něj pojedl, propadneš smrti. Když teď ze stromu pojedli, nějak poznali, že něco je v nepořádku. Otevřelo se poznání dobrého a zlého a oni poznali, že něco je zlé. A něco se snaží skrýt, bible tomu říká nahota. Je to asi širší pojem, než jen, že nemají šaty. Je zde slovo arum(ím), není jasné, co přesně to je. Člověk tak byl stvořen, skrze hada ale dochází k názoru, že je to něco špatného. Dochází ke zpochybňování kvality Božího stvoření - které ale přece bylo dobré. Bůh hledá člověka (Adame, kde jsi?) a člověk, který začal dobrotu a kvalitu Božího stvoření zpochybňovat, se chce schovat, resp. odpovědnost a vinu svalit na někoho jiného, na ženu a žena na hada.

              Lidé opouštějí ráj. Nicméně nepropadnou smrti, jak znělo ve varování. Je přislíbeno pokračování života. Bude to ale bolet. Bolestivé bude rození dětí a bolestivě namáhavé bude dobývání chleba. Proč bolest? Je zde řečeno, že po překročení Hospodinova zákona následuje bolest. Nejde zde o trest, je to popis faktu. Jsou věci, které bolí. Bolest se přitom může stát pomocí člověku a východiskem z nouze. Proto, aby lidé mohli přežít a vrátit se k Bohu, musí vstoupit do "očišťující bolesti". Člověk nezemřel, ale zemřelo v něm cosi, co jej spojuje s Bohem.

              (Přemýšlím nad námitkou, proč by návrat k Bohu měl bolet. Není přece Pán Bůh milostivý? neodpouští? Nestačí říct "odpusť" a na věc zapomenout? Možná se to dá přirovnat ke vztahu mezi lidmi - když je vztah narušen (ublížením), není to snadné (easy, light), automatické, že se usmíříme, najdeme k sobě zase cestu, smeteme to ze stolu, budeme se tvářit, že se nic nestalo... prostě někde je bolest a asi nějak podobně je to s člověkem a Pánem Bohem. Nesnadnost (klopotnost) života je popsána jako bolest rození a dobývání chleba.)

              Adam a jeho žena se dovídají, že život bude pokračovat. Sice v bolestech, ale není to konec. Adamovi možná teď dochází, jak moc ženu potřebuje. Není mu jen nějakou pomocí, zrcadlem, oporou... Zcela nezbytně jsou potřeba oba. Aby život nekončil. Ve chvíli, kdy toto Adamovi dojde, dává ženě jméno: Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých. (Gn 3,20) Jméno vytahuje věc z nebytí. Není to jen tak nějaká bytost, náhodná pomocnice, holka pro všechno... je to Eva, Živa. Život dávající. Tato konkrétní... Jméno je zásadní. Díky jménu druhého člověka můžeme také poznávat jméno Boží. Člověk si uvědomuje, že nemůže žít bez druhého člověka, a s tím zároveň je schopen si uvědomit, že nemůže žít bez Boha. Když tohle člověku dojde, když si uvědomí, že potřebuje partnera, protějšek, nalézá i cestu k Bohu. Resp. je otevřený přicházení Boha k člověku. Bůh ho přijímá. Ano, váš život na zemi bude často bolestivý, ale bude pokračovat, má zaslíbení, já vám pomůžu.

              A Bůh dá lidem šaty. Kožené suknice. Kvalitativně lepší odění, než si může dát člověk sám. Šaty od Boha jsou zde něco, co zakryje nahotu, resp. to, za co se člověk stydí (to je to slovo arum). Nějakým způsobem (zde je to popsáno jako kožené suknice) Bůh umožní, aby lidé mohli žít beze studu - spolu navzájem i ve vztahu s Pánem Bohem. Jako když otec oblékl navrátivšího se marnotratného syna do nových šatů. Může jít na hostinu.

              Pane Bože, děkujeme, že nám nabízíš šaty - oblečení milosti, odpuštění, lásky, děkujeme za možnost se vracet. Jako lidi k sobě navzájem, jako lidi k tobě, Bohu. Amen.

 

Píseň: 203 Pán Bůh je láska

           384 Pomoz mi, můj Pane

Přímluvná modlitba:

Pane Bože.

              Prosíme za své vztahy, za naše manželství, partnerství, za vztahy s příbuznými. Jsme někdy moc zahledění do sebe, pomoz nám vnímat druhé a být jim blízko.

              Prosíme za nemocné, za ty, kdo jsou v nemocnicích, za ty, kdo mají bolesti, za ty, kdo čekají na výsledky vyšetření, za ty, kdo se bojí o své blízké, za nás, co někdy nevíme, jak pomoci, být blízko.

              Prosíme za vládu naší země a o zachování spravedlnosti, svobody a práva.

              Prosíme za planetu Zemi, svět, dej nám odvahu k odpovědnosti, skromnosti. Dávej moudrost, když se jedná o tom, jak svět chránit. Pomáhej nám nemyslet jen na sebe, ale i na ty, kdo přijdou po nás.

              V tichu...

Otče náš

 

Poslání:

I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.  21 Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.'  22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: 'Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.  23 Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,  24 protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.' A začali se veselit. (Lk 15,20-24)

 

Požehnání:

Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce.

Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj.

Bůh vás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnit v radost.

Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou.

A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého zůstávej na vás a ve vší vaší lásce a modlitbách pro tento den i navěky. (františkánské požehnání)

 

Píseň:  699 Pane, dej ať nás nic už nerozdvojí

kalendář

  Nejbližší akce:

1.7. chleby pro bezdomovce

2.8. - 8.8. tábor pro děti - Strměchy

5.8. chleby pro bezdomovce

20.9. Výroční sborové shromáždění + volba staršovstva

28.9. vaření pro bezdomovce

4.10. Instalace Lenky Ridzoňové