kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

administrátorka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

Hagar

Gn 16; Gn 21,14-21  

Lenka Ridzoňová                                              

(Hospodin) Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin

ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin

bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja. (Žalm 146,7-10)

Píseň: 219 - Hory, doly, stráně

 

Modlitba:

Pane Bože,

tiše stojíme a tušíme tě - nahoře v nebesích i tady dole mezi námi. Děkujeme, že se nám dáváš

poznat. Pokaždé trochu jinak. Děkujeme, že dáváš smysl rannímu vstávání. Tvůj Duch otevírá naše

srdce, dává jistotu, že naše víra nemíří do prázdna. Prosíme, dnešní den nás zase přitáhni blíž k

sobě, zase o kousek víc nám dej poznat bohatství a vůni svého království.

Prosíme, potěšuj smutné. Amen.

1.čtení:  Gn 16

1.Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar.

2Jednou řekla Sáraj Abramovi: „Hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní.“ Abram Sárajiny rady uposlechl.

3Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu.

4I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit.

5Tu řekla Sáraj Abramovi: „Mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin.“

6Abram Sáraji odvětil: „Hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré.“ Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla.

7Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru,

8a otázal se jí: „Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?“ Odvětila: „Prchám od své paní Sáraje.“

9Hospodinův posel jí řekl: „Navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku.“

10Dále jí řekl: „Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat.“

11A dodal: „Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší Bůh) , neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel.

12Bude to člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu; bude stát proti všem svým bratřím.“

13I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, „Bůh vševidoucí“, neboť řekla: „Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí?“

14Proto se ta studně nazývá ‚Studnicí Živého, který mě vidí‘; je mezi Kádešem a Beredem.

15Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael.

16Abramovi bylo osmdesát šest let, když mu Hagar porodila Izmaela.

 

Píseň: 621 (S 387) Za ty, kdo hladem trpí a bídou

   

2.čtení:  Gn 21,14-21

14Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Beeršebské stepi.

15Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem.

16Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se.

17Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je.

18Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ.“

19Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít.

20A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem.

21Usadil se v Páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.

Kázání:

Před časem se mě někdo ptal, co si myslím o kampani MeToo (otevírání problematiky sexuálního
obtěžování, násilí... Myslím, jste tady na Jarově na to narazili, při setkání kurátorů minulou sobotu)
Možná je to celé přehnané, také snadno zneužitelné, asi je také nefér vytahovat na světlo něco, co
se mělo řešit jinak a napřímo před desítkami let, možná si o to některé ženy "řekly"... Nicméně:
přinejmenším je dobře, že se otevírá téma ponížení člověka tím, že s ním bylo nakládáno jako s věcí
a ne s rovnocenným partnerem.
Tuto kampaň mi připomněl příběh biblické ženy, o které chci dnes mluvit. Hagar. Byla z
Egypta, podle midraše dokonce egyptská princezna. (V době, kdy Sára žila na faraónově dvoře,
faraon viděl zázraky, které se kvůli ní děly, říkal pak své dceři, že lépe být služkou u Sáraj než
princeznou kdekoli jinde.) Hagar se stala služkou, otrokyní. Ale: i s pomocnou silou nebo
námezdním dělníkem je možno jednat důstojně jako s člověkem.
Sára a Abraham (resp. zatím ještě Sáraj a Abram) neměli dlouho děti, už byli staří. Sára
našla řešení, v té době ne neobvyklé. (I Chammurapiho zákoník znal takové řešení.) Abraham
zplodí dítě s její služkou a dítě bude Sáry. (Podobně později jednají například Jákobovy ženy
Ráchel a Lea - dávají Jákobovy své služky Bilhu a Zilpu.) Plán se zdá fungovat, ale když Hagar
zjistí, že je těhotná, přestane si své paní Sáry vážit, ponižuje ji. Sára si nešťastně stěžuje Abramovi.
Dělej si s ní, co chceš, odbude to Abram. Nechce se v tom více angažovat. (Ostatně, Sáro, to byl
tvůj nápad...) Sáraj Hagaře pokořování vrací, ta už to nevydrží a těhotná utíká z domu pryč do stepi.
Lidé se pokusili po svém řešit problém (zde neplodnost) a nepřineslo to dobro.
Pán Bůh má v patrnosti ublížené, odstrčené. (Vdovy, sirotci, svobodné matky, slabí,
postižení, otroci, znevýhodnění, cizinci - jméno Hagar souvisí se slovem cizinec - gér.) Ve stepi se u
Hagary objeví Hospodinův posel. Anděl (Boží vyslanec). Vrať se domů, Hagar. Nebude to snadné,
paní domu zůstane taková, jaká je, ale narodí se ti syn. Bude se jmenovat Izmael, to znamená Slyší
Bůh. Věz a věř, že jsem tě slyšel a budu slyšet i dál. Izmael se stane otcem velkého národa a bude
silný a nezkrotný. (Boží plán, požehnání a zaslíbení Abramovi se nezmění, Izmael se nestane tím
vyvoleným, ale není nulou, záleží i na něm.)
Hagar se vrátila a porodila Abramovi syna. (Gn 16)
Příběh se v bibli odvíjí dál (Gn 17nn) po "hlavní linii", Hospodin uzavře s Abramem
smlouvu, změní jeho a Sárajino jméno (Abraham, Sára; opětovný příslib velkého potomstva), na
scénu přijdou tři hosté, kteří Abrahamovi a Sáře oznámí, že se jim narodí syn. Sára se směje. Ona je
první v řadě biblických pramatek, které dlouho čekaly na dítě. Proč to čekání? Jde o zkoušku
trpělivosti, víry? Jde o to si uvědomit, že budoucnost (co jiného je dítě než otevřená budoucnost?)
nemáme ve své ruce? Několikrát to Hospodin různými slovy Abrahamovi a Sáře říkal, že budou mít
potomstvo - aby jim pak bylo jasné, že to není ani náhoda, ani "přirozený běh života", ani jejich
zásluha. A mnozí víte, jaká čeká Abrahama zkouška, když bude vyzván, aby svého syna, svou
budoucnost, obětoval Hospodinu (dokázal, že je ochoten odevzdat své plány, jistotu a naději
Hospodinu) - ale to už od Hagar odbíháme daleko...
Po letech se na scéně opět objeví Hagar s Izmaelem. (Gn 21) Sára vidí, že nevlastní bratr jejího
Izáka je poštívač. (Něco dělá špatně, nějak Izákovi škodí. Možná ho ohrožuje lukem, možná
modloslužbou, možná ještě jinak. Sára má o Izáka strach. Abrahame, dělej něco!
Brzy ráno Abraham vybaví Hagar a Izmaele na cestu. Moc jim toho nedá, chleba a vodu. Asi
je smutný, třeba na někoho naštvaný (na sebe? na Sáru? na Hagar? Na Pána Boha?) ... Řeší situaci,
která nemá žádné dobré řešení, jen ta více a méně zlá. Doplácíme na svém chyby. A většinou
nedoplácí jen člověk sám, strhává s sebou další. Izmael za způsob svého početí nemůže, ale stigma
si nese s sebou. Jeden židovský komentátor poznamenává, že Tóra záměrně píše o chybách praotců
proto, aby se zdůraznila jejich lidskost.
Když voda v měchu dojde, Hagar položí syna pod keř, sedne si opodál a pláče. Hospodin
uslyší chlapce (čteme: "na tom místě, kde je" - Pán Bůh nás slyší i tam, kde bychom to nečekali, i v
situacích, kdy jsme se přestali modlit, doufat...) a zavolá na Hagaru: Neboj se, vezmi syna a pečuj o
něj. Nevzdávej to. Budu s tebou. Hagaře se otevřou oči a vidí studnu. Hospodin nemusí udělat
nadpřirozený zázrak, zdá se to prosté: otevřel ženě oči, aby viděla vodu. Povzbudil, aby se napila a
dělala, co je normální dělat: postarat se o své dítě. Slibuje dítěti budoucnost. Starání o přežití má
smysl. (Taky někdy možná žasnete, že někteří lidi stále mají sílu bojovat o život svůj nebo svých
blízkých, i když situace nebo podmínky jsou šílené, beznadějné...) Možná i naše pomoc člověku v
nouzi může vypadat banálně - obyčejně lidsky promluvit na zoufalého člověka, povzbudit, ukázat
na "zdroj vody", dodat odvahu, pomoci vyjít z bludného kruhu...
Izmael vyroste, bude z něj divoký muž. Miluje svobodu, volný život v poušti. Předek Arabů.
Otce budou bratři pohřbívat společně (Gn 25,9)
Člověk není věc ani prostředek k nějakému účelu. I když má Egypt a cokoli spojeného s
Egyptem v Bibli opakovaně záporné znaménko, ani egyptská otrokyně není před Pánem Bohem
bezcenná nula. Ona a její dítě leží Pánu Bohu na srdci. Ležíme Pánu Bohu na srdci.
Pane Bože, ty o nás víš. Naše smutky, prohrané bitvy, malá i větší zranění... ti nejsou
lhostejná. Dáváš nám odvahu vstát a jít dál, ukazuješ vodu, posíláš anděly... Naše přítomnost i
budoucnost smí být "spánembohem". Děkujeme. Amen.

Píseň: 692 (Svítá 327) Temnou, divnou mlhou bloudím

Píseň: 627 (Svítá 176) Má duše Boha velebí

Poslání:  Zj 21,1-6

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již

vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako

nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží

uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a

setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co

bylo, pominulo." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato

slova jsou věrná a pravá." A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu,

kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.

Píseň: 550 Až potud nám pomáhal

kalendář

  Nejbližší akce:

29.3. Výroční sborové shromáždění + volba staršovstva