kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

Láska nezná strach

1K 13;Mk 10, 17-27

Elen Plzáková

Ž19

8 Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.

 

Bože náš a Otče,

Buď, prosíme, hlasem, který bychom slyšeli a buď tím, kdo slyší naše prosby. Žádáme tě, vyslyš nás, i kdybychom neuměli říct, co říct máme. Prosíme za odpuštění, prosíme o potěšení, prosíme jako tvé děti, které sem přišly a potřebují potěšit a povzbudit. Je příliš mnoho věcí, které nás děsí a příliš mnoho smutku, se kterým si nevíme rady. Věříme, že jako dobrý otec víš, co potřebujeme a děkujeme za tvoji trpělivost, že nám dáváš čas, abychom pochopili. Někdy se pochopit nepodaří, vlastně dost často nerozumíme tomu, co se s námi stalo, tak se spoléháme na tebe, že jsi tím, kdo dává věcem smysl, i kdybychom my ten smysl nemohli nikdy najít. Přijmi naši víru, která je dost často slabá a chatrná, že všechno, co neumíme zařídit a je to tak důležité, že to všechno je ve Tvých dobrých rukou. Chvála buď tobě, Bože Otče, Pane Kriste, Duchu svatý. Amen.

 

1.čtení: 1Kor 13

1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

2  Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

3  A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

4Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

6Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.

9Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;

10až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

12Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

13A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

2. čtení:  Mk 10, 17-27

17Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“

18Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

19Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“

20On mu na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“

21Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“

22On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

23Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“

24Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: „Dítky, jak těžké je vejít do království Božího!

25Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“

26Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“

27Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“

 

Milí bratři a sestry,

O právě přečteném textu vám řeknu něco až za chvíli. Dnes je trojiční neděle, trojicí se v kázání zrovna moc zabývat nebudu, protože dnes máme jiné téma.  Tím tématem by měla být láska, a ono to vlastně nebude tak daleko od trojičního uvažování, neboť láska je souborným názvem pro Boha, možná bych mohla říct pro vnitřní vztah ve svaté trojici. Pojďme se zamyslet nad posledním veršem z čtené kapitoly 1K 13:  A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. Proč je láska největší?

Jistěže, mluvit o lásce je trochu nebezpečné, člověk by docela snadno mohl upadnout do klišé, je to slovo nad-používané a také mám obavu, že tomu přikládají různí lidé různý obsah, záleží na tom, jaké mají zkušenosti, jak o věcech přemýšlí, co zažili. Mám k tomu dnes větší odvahu, protože si myslím, že téma lásky pro nás dne může být povzbuzující a protože jsem zase něco četla, jako obvykle se s vámi podělím o výsledky. Tentokrát je to psychologický výklad Malého prince od psychoterapeuta Eugena Drewermanna, ale malým princem se moc zabývat nebudeme, spíš takovým střípky, které považuji za postoj, nebo vyznání samotného autora výkladu. A ještě jako uvedení do Drewermanna by se nám mohl hodit verš z Písně písní: Vždyť silná jako smrt je láska. (Pp 8,6)

Z toho budeme vycházet – kombinace smrti a lásky. Podle písně písní jakoby síly mezi nimi byly vyrovnané. Podle jiných textů smrt na lásku nemá. Co podle textů, podle toho, co sami zažíváme, to víme. Smrt na lásku nemá. Sama smrt nemůže odloučit milující; oproti tomu zničení lásky by bylo horší než smrt. Vše tedy závisí na tom, abychom dokázali lásku a přátelství s jejich nadějemi a přáními vzít jako důkaz toho, že život milujících je nesmrtelný a že se opět shledáme. O vzkříšení se těžko mluví, protože co bychom o tom asi řekli. Nic, nic o tom nevíme. Ale že se opět shledáme? Co lepšího bychom si přáli? Co jiného bychom si přáli? Jak lépe bychom to mohli říct? Nevíme, jak to bude vypadat. Ale přejeme si, abychom si mohli vyslovit všechno, to co zůstalo nedořečené, ale možná to nebude potřeba, možná už nebudeme muset nic vysvětlovat. Možná se budeme spolu už jenom smát.

Krom toho se mi velmi líbí, že autor textu přidal k lásce také přátelství. Asi jsem vás už nejednou obtěžovala sdělením, že v řečtině je pro lásku více slov, jinak se řekne, když se myslí na lásku erotickou, jinak na laskavost k lidským bytostem, jiné je slovo pro lásku mateřskou nebo přátelskou. My na to máme jedno slovo, což snad ani není nevýhoda, ale máme-li o tom přemýšlet, měli bychom to mít na paměti. Že to všechno do toho patří, že to je široké slovo, a široké neznamená rozmělněné, protože prostě láska buď  je,  nebo není, kdyby se to mělo brát povrchně, tak není o čem mluvit, to není láska. I když na to máme jedno slovo, přijde mi, že spojit to ještě s přátelstvím je velmi dobré, protože se nám dostatečně rozšíří obzor. Ale v centru našeho zájmu by mělo teď být to, jak to je, když milovaná bytost odejde. To je reálný konec našich lásek, vždycky to tak dopadne. Rozchody se však zabývat nebudeme, psychoterapeut Drewermann myslí na to, když milovaná bytost zemře:   A když je nám, smrtelným každé slovo lásky nezapomenutelné, jak by sama láska neměla být důkazem nepomíjitelnosti člověka, kterého milujeme?  Magie lásky již nyní staví most mezi tímto a oním světem, mezi smrtí a nesmrtelností. Láska, je-li dost velká, má sílu metafyzického důkazu.

Tak, jsme na rovině důkazu. Důkazu něčeho, co dokázat nelze. Je to protimluv, jistěže. Láska jako důkaz. Dokonce ještě metafyzický důkaz. Existuje něco takového? Důkazy jsou exaktní, zváží se to a změří, zapíše do tabulky a zanese do grafu. Jde snad něco takového s láskou? Jistěže nejde. A přesto… přesto se E. Drewermann odvážil něčeho takového, jako je tvrzení, že existuje důkaz mimo možnosti exaktních věd, důkaz za fyzikou. Dokonce se nebojí mluvit o magii, zakázané to slovo v křesťanském kostele, asi nevěděl, že ho někdo bude citovat v kázání. Most mezí tímto a oním světem. Nic takového neexistuje, právě proto je to tak strašné, když někdo odejde, a přece. Ale přece - to, co zůstává, je láska. To se nemůže jen tak ztratit.

 Nebudeme moci spatřit Boha svýma konečnýma očima, ale pocítíme ho jako moc lásky ve svých vlastních srdcích a zcela jako na zemi ho jednou rozpoznáme v očích milovaných. Protože se shledáme. To nás učí láska, která je sám Bůh.

To zjistil, naučil se autor těchto slov. Vám je to nabízeno jako vyznání, ke kterému se můžete připojit. Ovšem otvírá to další propojení, totiž že Bůh je láska, což se většinou obávám vyslovit, aby to neznělo levně, neboť je to vzácné, ale doufám, že v této souvislosti to snad vynikne v celé záři. Rozhodně vidět Boha v očích milovaných je krásné vyjádření a překvapivě – i potom, až se sejdeme na druhé straně, i tam budeme takto vidět Boha, myslí si E. Drewermann. Teď je vhodná chvíle na to, abychom se věnovali evangelijnímu textu o muži, který se přišel zeptat, jak dosáhnout věčného života, možná by to šlo převést – jak být dokonalým před Bohem. Jistěže jsem ten text vybrala jen pro ten jeden Ježíšův pohled - Ježíš na něj s láskou pohleděl. Zrovna bychom si možná řekli, že tenhle neměl zas tak veliký problém, aby na něj Ježíš s láskou hleděl. Že by bylo dost lidí, kteří by si to zasloužili víc. Vlastně není až tak dvakrát sympatický, myslím ten člověk. Bohatec a vzorňák, o co mu jde? Všechno už má. Ale pořád hledá. A neumí udělat to, co mu bylo doporučeno. Drží se svého. A Ježíš na něj s láskou pohleděl.

Možná si ten člověk odnesl láskyplný pohled a ten ho posiloval, i když se neuměl vzdát všeho, co měl, i když to měl tak, že nemohl ani uvažovat o tom, co mu Ježíš řekl. Nemyslím si totiž, že Ježíš chtěl, aby všichni rozdali všechno. Spíš dobře poznal, jak příliš tomuhle člověku na majetku záleží. Bůh v Ježíši ví, kde je slabost toho člověka a neodsuzuje ho. Známe, myslím, všichni situace, kdy jsme byli trapní, nevhodní, situace, za které se stydíme, přehnali jsme to, nezvládli jsme to. A přece … Ježíš na něj s láskou pohleděl. Jak vám teď zní, že Bůh je láska? Zvládá naše trapné situace a co teprve, když jsme smutní, vinni a vystrašení? I tehdy na nás s láskou hledí? Neměl by tam být otazník. Neměli bychom kolem toho mít pochybnosti. Tehdy, když si sebe nejmíň ceníme, bychom nejvíc měli vědět, že Bůh na nás s láskou hledí.

Učedníky to ovšem docela rozhodilo, když vzorňák odešel, upadli v pochybnost, jestli vůbec někdo před Bohem obstojí, a Ježíšova odpověď je v tomto kontextu až komická – u Boha je možné všechno. Dokonce i to, aby bohatý vešel do Božího království. Dokonce i tam, kde si neumíme vůbec představit, že by svatý Bůh mohl ještě mít nějaký zájem, tak tam hledí s láskou. A co si už vůbec neumíme představit, co je pro nás definitivní, rozhodnuté a neměnné, tam jsou u Boha ještě další možnosti. Ještě to může být i jinak. Ještě jsou možnosti, o kterých nemáme ponětí. To nevadí, že si to neumíme představit. Jde tu o spolehnutí, že u Boha je možné všechno.

Bůh, který je láska, má pro člověka, kterého z lásky stvořil, i to, co člověk nepovažuje za možné. Naše smutky i trapnosti Bůh zvládne. A hlavně zvládne to, co my už nezvládáme, stará se o život tam, kde naše možnosti končí. Docela tak jako se dobrý otec a dobrá matka starají o děti, které si s něčím nevědí rady.  

A proto si myslím, že láska je největší. Protože dosahuje k těm, kteří od nás odešli, protože i láska od nich dosahuje k nám, protože láska dokáže zvládnout i trapnost a jiné nepovedenosti, protože milujeme-li v jakékoli podobě lásky a přátelství, podobáme se Bohu. A protože Bůh na nás s láskou hledí, a to nemůže být nic statického, že by hleděl, a nic se nedělo. Jsme milovaní. I když vidíme zatím jen jako v zrcadle, jako v hádance, i když nerozumíme mnoha důležitým věcem, jsme milovaní. Mám za to, že to, že být milován je víc než rozumět. Amen.

1J 4,18

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání,

 

Ř8,38-39

38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 

Jděte v pokoji a milost Boží budiž s vámi.              

 

kalendář

  Nejbližší akce:

 

19.5. Rodinná neděle
Ladislav Heryán

 

noc kostelu logo