kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30

https://cesnet.zoom.us/…230

Současně budeme vysílat bohoslužby také na youtube kanálu jarovského sboru: https://www.youtube.com/…4Lw

pořad bohoslužeb


Staršovstvo:

každé druhé pondělí v měsíci

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
nyní bude pouze online:
zde

Biblické hodiny pro děti:

on-line v pátek od 16 hodin
děti on-line

Konfirmační příprava
v pátek od 15 hodin
konfirmandi on-line
Mládež:

pátek od 19:00
zveme na setkání online:
mládež on-line

 

 
Miriam

Ex1,8 – 2,10; Nu 12

Lenka Ridzoňová

Modlitba:

Pane Bože,

někdo ze zvyku, jiný z nouze, radostní, smutní, unavení, ať sami nebo s rodinou, možná s těžkým

srdcem a s potřebou vyznat se tobě i vyznat se sami v sobě... takoví jsme teď tady... sami za sebe

přicházíme před tvou tvář. Přijmi naše chvály, díky, modlitby, naše otázky, váhání i nejistoty, přijmi

nás. Odpusť nám naše viny.

Pane Bože, díky tobě je před námi otevřená budoucnost. Nevidíme do ní, je plná

neznámých, z mnohého máme obavy, ale věříme, že to bude budoucnost s tebou, u tebe. I proto

jsme tady - abychom se o tom ujišťovali. Taky abychom svou víru sdíleli s druhými a byli si

oporou. Prosíme, svým Duchem nás probouzej, povzbuzuj, upokojuj. Amen.

1.čtení: 

   8V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl.

9Ten řekl svému lidu: „Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.

10Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země.“

11Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.

12Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu.

13Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.

14Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.

15Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:

16„Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, aťsi je naživu.“

17Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.

18Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že necháváte hochy naživu?“

19Porodní báby faraónovi odvětily: „Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde.“

20Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.

21Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.

22Ale farao všemu svému lidu rozkázal: „Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; každou dceru nechte naživu.“

1Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru.

2Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po tři měsíce.

3Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu.

4Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane.

5Tu sestoupila faraónova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. Vtom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla.

6Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla: „Je z hebrejských dětí.“

7Jeho sestra se faraónovy dcery otázala: „Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila?“

8Faraónova dcera jí řekla: „Jdi!“ Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte.

9Faraónova dcera jí poručila: „Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím.“ Žena vzala dítě a odkojila je.

10Když dítě odrostlo, přivedla je k faraónově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš (to je Vytahující) . Řekla: „Vždyť jsem ho vytáhla z vody.“

 

2.čtení:  Nu 12

1Mirjam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kúšské ženě, kterou si vzal; pojal totiž za ženu Kúšanku.

2Říkali: „Což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Což nemluví i naším prostřednictvím?“ Hospodin to slyšel.

3Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.

4Hned nato řekl Hospodin Mojžíšovi i Áronovi a Mirjamě: „Vy tři vyjděte ke stanu setkávání!“ Všichni tři tedy vyšli

5a Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do stanu. Zavolal Árona a Mirjam a oba předstoupili.

6Řekl: „Poslyšte má slova: Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu.

7Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě.

8S ním mluvím od úst k ústům ve viděních, ne v hádankách; smí patřit na zjev Hospodinův. Jak to, že se tedy nebojíte mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi?“

9Hospodin vzplanul proti nim hněvem a odešel.

10Když oblak od stanu odstoupil, hle, Mirjam byla malomocná, bílá jako sníh. Áron se obrátil k Mirjamě, a hle, byla malomocná.

11Tu řekl Áron Mojžíšovi: „Dovol, můj pane, nenech nás pykat za hřích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili.

12Ať není Mirjam jako mrtvě narozené děcko , jehož tělo je z poloviny stráveno, hned jak vyšlo z matčina lůna.“

13I volal Mojžíš k Hospodinu: „Bože, prosím uzdrav ji, prosím!“

14Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Kdyby jí otec naplil do tváře, nenesla by hanbu po sedm dní? Sedm dní bude vyloučena z tábora, potom se zase připojí.“

15Tak byla Mirjam sedm dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Mirjam nepřipojila.

16Potom táhl lid z Chaserótu a utábořili se na poušti Páranské.

 

 

Kázání:

Obraz první: Děvče v rákosí.

Absolutistický vladař se rozhodl, že už nepřežije žádný hebrejský chlapec. Tento plán ale narazil na "měkký odpor", občanskou neposlušnost. Nejdřív to byly hebrejské porodní báby, Šifra a Púa, které se bály Boha a řekly, že chlapce zabíjet nebudou. K porodům to nestíhají, chlapci už jsou na světě, když báby dorazí k maminkám. Tak je budou zabíjet přímo matky! Narozené chlapce hodíte do Nilu! zní rozkaz vládce. Ale i tady narazí na odpor přímo mateřský. Lévijské ženě se narodí půvabný chlapec, kterého do smrtelné náruče pohanské řeky Nil nedá. Dítě ukrývá doma a když už to tak dál nejde, udělá ošatku a chlapce do ní položí a ukryje do rákosí. Děj se vůle Boží, řekne si možná...

Opodál v rákosí stojí chlapcova starší sestra. Maminka ji poslala, aby sledovala, co se bude dít. Přichází egyptská princezna se svou družinou, uvidí ošatku, v ní chlapce... Z rákosí odvážně vystoupí hebrejské děvče a osloví princeznu. Najdu ženu, která dítě odkojí, nabídne princezně. Tak se Mojžíš aspoň na čas dostane zpátky do své rodiny.

V tomto příběhu jsme se setkali s Mirjam poprvé. Dívka v rákosí, vedlejší postava, která vystoupí ze skrytu, udělá a řekne, co je potřeba, a opět mizí ze scény. Nebo jinak: další kamínek, který se objevil na faraonově bohorovné cestě a povede k pádu jeho plánů i jeho samotného. Cesta k záchraně Božího lidu je lemována možná malými, ale hrdinskými činy lidí, kteří byli na svém místě a udělali, co bylo správné (porodní báby; Mojžíšova matka; děvče z rákosí - Mirjam).

Obraz druhý: písně a tanec s bubínky . (Ex 15,1-20)

Izraelci na cestě z Egypta překonali nepřekonatelné. Zezadu se blížilo po zuby ozbrojené faraonovo vojsko a vepředu bylo moře. Jsme v pasti, zoufali si. Moře se ale před nimi rozestoupilo, prošli suchou nohou na druhý břeh a voda se zase uzavřela. V moři skončilo vojsko. "Hospodin smetl do vody koně i s jezdcem", zpívá Mojžíš a synové Izraele. A prorokyně Mirjam vzala do ruky bubínek a spolu se všemi dalšími ženami začaly zpívat a tančit. Střídavě s muži Mirjam prozpěvovala: Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Je to druhý příběh, kde se setkáváme s Mojžíšovou sestrou Mirjam. Podobně zpěvem a tancem vítaly ženy Davida, když se vracel po vítězství nad Goliášem. Mirjam je zde nazvána prorokyní. Podle rabínů jsou ve SZ vedle Mirjam jen 4 další ženy označené jako prorokyně; Debora, Chulda (2 Kr 22,14 Jóšijáš se jí nechá ptát ohledně nalezené knihy zákona), Noadja (Neh 6,14) a Izajášova manželka (Iz 8,3). Prorok (prorokyně) je někdo zvlášť vnímavý pro slovo od Pána Boha, pro Boží vůli. Mirjam předzpěvuje (nejspíš je to tak, že Mojžíš předzpěvuje mužům a Mirjam ženám), ženy zpívají, všechny tančí s bubínky. Kde vezmou najednou na poušti bubínky? I s tím si rabíni vědí rady: nábožné a spravedlivé izraelské ženy věděly, že pro ně Bůh učiní velká znamení a bude co slavit! (Říkali jsme, že Mirjam vidí budoucnost nadějně, proto patří mezi ty, které si na cestu do pouště vzaly bubínek.) Jsme svědky velkolepé děkovné bohoslužby zachráněných. Není potřeba hned jít dál, je dobré se zastavit, ohlédnout, vydechnout. Zpívat, tančit. Uvědomit si a patřičně vyjádřit svou radost a vyznat, že to byl Hospodin, kdo nás tak nečekaně zachránil. Bohoslužby, zpěv a tanec s bubínky. Lidská odpověď na Boží záchranu. Prorokyně Mirjam, žena na pravém místě, ví co je dobré a potřebné. Mirjam je věřící žena otevřená budoucnosti. Oslava vítězství dává lidem naději, že Hospodin je neopustí ani na další cestě. Mirjam a ženy s bubínky doplňují zpěv vedený Mojžíšem. Je dobře, když bohoslužba není "one - man - show". Bohoslužby slavíme společně. V tom je dávná bohoslužba na "druhém břehu" příkladem.

Obraz třetí: Kdo je tady autorita?

Izraelci už jsou kus dál od moře. Vede je Mojžíš, výjimečný, povolaný. S Mojžíšem Hospodin mluví přímo, nejen ve snech či viděních jako s jinými proroky. Přitom ale čteme, že

Mojžíš byl nejpokornější z lidí. Že by opravdové poznání Hospodina vedlo člověka k opravdové pokoře? Mojžíš se znovu oženil, vzal si ženu Kúšijku, pravděpodobně cizinku, možná dceru etiopského krále. Mirjam (a Áron) za to svého bratra kritizují. Možná jim jde o čistotu rodu a lidu, nelíbí se jim míchání s cizinci. Zároveň se (to hlavně Áron) snaží zpochybnit Mojžíšovu vůdčí roli.

Tentokrát ale narazí. Hospodin, ve sloupu oblakovém skrytý u vchodu do stanu, je napomene a vykáže na jejich místo; Hospodinovým vyvoleným služebníkem je Mojžíš.

Slovo "vyvolení" je těžké. K jeho pochopení se nadá dojít skrze otázku "proč". Hospodin si vyvolí, koho chce. Kdysi si povolal Abrahama. Ten uvěřil a šel.... Mojžíš je vyvolený. Vytažený a vytahující, zachráněný a zachraňující. Zároveň nejpokornější z lidí. Mirjam a Árone, ten hlavní vyvolený a zároveň odpovědný, pověřený nesnadným úkolem (vy)vedení, je tady Mojžíš. Nezbývá, než se s tím smířit, respektovat to. Není pro to racionální vysvětlení.

Hospodin to z oblaku Mirjam a Áronovi řekne a když oblak zmizí, ukáže se, že Mirjam je malomocná. Není pochyb, že její nemoc souvisí s Božím hněvem. Další věc, kterou (možná) nechceme přijmout (nejdřív to byla otázka vyvolení). Nemoc jako trest Boží? (Např. biblická Chana, která je dlouho bezdětná, svou neplodnost vnímala jako úděl od Pána Boha: říká, že Hospodin uzavřel její lůno. Ale pochopení nemoci jako Božího trestu je ještě o něco dál než Boží dopuštění.) Obrousím ten nepříjemný hrot pochopení nemoci jako trestu, když Mirjamino malomocenství nazvu "vykřičníkem" nebo "napomenutím". Mirjam, Árone - zastavte. Jako když dostane člověk pokutu za přestupek. Takhle ne, tudy ne, tohle děláš špatně, tady jste překročili hranice. (Ano, v příběhu jde o to, aby byla zdůrazněna Mojžíšova hlavní role.) Nezbývá nám, než zůstat s nezodpovězenými otázkami. Hospodin, který uzdravuje, může i nemoc způsobit.

Áron prosí Mojžíše za svou sestru. Prosím, přimlouvej se za ni! (Např. Ona zmíněná Chana: říká, že Hospodin uzavřel její lůno, ale právě k němu se obrací, aby ji toho postižení zbavil.)

Malomocenství je nemoc nejen nepříjemná a devastující, ale člověka stigmatizuje a vyřazuje ze společenství a společnosti. (Ježíš, když malomocné uzdravoval, je tím také vracel mezi lidi.) Je potřeba Mojžíšova přímluva. Opakovaně jsme v Bibli svědky přímluv za druhé. Někdy se zdá, že něčí modlitby jsou účinnější - zase něco, s čím si (rovnostářsky) nevíme rady. Mojžíš je vytahující, zachraňující a je také muž modlitby. O Mojžíšovu modlitbu prosil dokonce faraon při několika egyptských ranách - Ex 8,4 (žáby) a 24 (mouchy); 9,28 (hromobití, krupobití); 10,16 (kobylky).

Podobně prosili o přímluvy Jóba jeho přátelé ( Jób 42). Mojžíš prosí za Mirjam. Modlitba je vyslyšena a Mirjam je očištěna. Podle pravidel čistoty ale po uzdravení je ještě sedm dní "v karanténě".

Mirjam: dívka v rákosí; poté žena zpívající; nyní pokorně čekající, aby se mohla vrátit na své místo. Vedlejší role, židle pro druhé housle. Dostala sedm dní na to, aby se smířila: se svým osudem, rolí, s bratrem, s Pánem Bohem. Společenství může pokračovat dál v cestě. Konflikt byl

vyřešen. (Ne promlčen.)

Tři obrazy jedné ženy. Ve všech byla Mirjam trpělivá, zastavila se. Nejdřív čekala v rákosí, poté se (spolu s ostatními) zastavila na druhé straně moře, aby děkovali Pánu Bohu a chválou se připravili na další cestu. A potřetí musela týden čekat, aby se mohla očištěná přidat k vyvolenému lidu.

Pane Bože, prosíme o trpělivost. Když věci nejsou podle našich představ a plánů, když dostaneme jen vedlejší roli, když jsme závislí na pomoci a modlitbách druhých. Pane Bože, často nerozumíme, co přesně chceš nebo proč se věci nedějí jinak, snadněji, zřetelněji. Buď s námi v nejistotách. Amen.

 

Poslání:

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve

jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude

mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli

uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jam 5:13-16 CEP)

Požehnání:

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. (Ž 37,4)

kalendář

Ve středu od 6:45 do 7:20 pokračujeme s ranními modlitbami on-line na této adrese: https://meet.google.com/uci-vfqr-zwj

Můžete se připojit třeba jen na část uvedeného času.