kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line

Kavárnička:
středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
nyní bude pouze online:
biblická hodina

Biblické hodiny pro děti:

v pátek od 16 hodin
děti on-line

Konfirmační příprava

v pátek od 15 hodin
konfirmandi on-line
Mládež:

pátek od 19:00
zveme na setkání online:
mládež on-line

 

 
20. neděle po Trojici

Jób 7,1-8; Lk 17,11-19

Lenka Ridzoňová     

25.10. 2020, 20. neděle po Trojici

 

začátek:

kytarová variace Jordana Tomeše: Nám radostí jsi, Pane, ty

https://soundcloud.com/ecirkev/nam-radosti-jsi-pane-original?in=ecirkev/sets/jordan-tomes-kytarove-variace

 

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. (1K 13,13)

            V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh, aby se člověk nedověděl, co bude po něm. (Kazatel 7,14)

 

Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. (Dt 6,10-12)

 

dnešní bohoslužby budou pro dospělé i pro děti…

 

Píseň: EZ 177 Nuž Bohu děkujme

nahrávka:

https://soundcloud.com/ecirkev/stopa-13

text:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Nu%C5%BE-Bohu-d%C4%9Bkujme-Cr%C3%BCger-Rinckart-Hor%C4%8Di%C4%8Dka-Sinapius-Esterle.pdf

 

Modlitba

Pane Bože,

děkujeme za dnešní den. Za světlo, za teplo, za přátelství a lásku. Tmu noci zahání svítání, zimu zahání topení. Děkujeme, že nás svým Duchem ohříváš uvnitř. Rozmrazuješ ztuhlá srdce a otvíráš je lidem kolem nás. Otevíráš naše oči, že vidíme krásu. Dáváš nám radost. Děkujeme ti za to.

            Máme teď chvíli čas… Myslíme na uplynulé dny, uvědomujeme si svoje škarohlídství a málo vděčnosti..., myslíme na to, co jsme měli udělat lépe nebo naopak vůbec... Prosíme, odpusť.

            Prosíme, požehnej nám. I těm, s kterými bychom normálně a rádi teď v neděli byli společně v kostele, ale nejde to.

            Věříme, že tvému Duchu přece nestojí v cestě nic než naše uzavřenost. Chceme se ti otevřít. Amen.

 

1. čtení: Jób 7,1-8 Jób tak mluví ve své nemoci:

Zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka?

 2 Jako baží otrok po stínu a jak nádeník čeká na výdělek,

 3 tak se mi dostaly dědictvím daremné měsíce, noci plné trápení se staly mým údělem.

 4 Když uléhám, ptám se: »Kdy už vstanu?« a pak zase: »Kdy se snese večer?« Syt jsem toho, na lůžku se převalovat do rozbřesku.

 5 Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu, kůže mi puká a mokvá.

 6 Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny, skončily v naprosté beznaději.

 7 Bože, pomni, že můj život uprchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči.

 8 Neuzří mě oko, jež mě vídávalo, budou-li mě tvoje oči hledat, nebudu tu

 

Píseň: Svítá 136 Kam v soudu den

nahrávku – nazpívá Petr Jílek a František Plzák

text: https://evangelickyzpevnik.cz/…pdf

 

Úvod – o oslavě narozenin:

Chodíte někdy na oslavy? Narozeniny spolužáků, kamarádů... Pořádáte sami nějaké oslavy u vás doma? Jak to vypadá...

řeknu vám o jedné takové oslavě:

 

Teofil pozval na návštěvu deset kamarádů, připravil pohoštění, dorty, zmrzlinu... (co ještě?), hráli si hry...

Pak všichni řekli ahoj, cvakly dveře a byli pryč.

            Teofil začal uklízet a přemýšlel – moc se mu to líbilo, že přišli, ale co ta hora nepořádku...

            Najednou zazvonil zvonek, Teofil otevře dveře. Stojí v nich Josef. To není zrovna Teofilův nejlepší kamarád, ale přece jen ho pozval.

            Sis něco zapomněl? ptá se Teofil.

            No, ani ne. Akorát jsem ti chtěl říct, že děkuju. Bylo to tady u vás moc fajn.

            Teofil se nejistě usmál. Nechceš jít ještě dál, Josefe?

            Josef vešel dovnitř a začal s Teofilem uklízet. A pak si ještě hráli a povídali si. Hezky jim ten čas uběhl.

            Večer Teofil o své oslavě vyprávěl babičce. Víš, ani se nic zvláštního nestalo. Akorát jsme se s Josefem skamarádili.

Proč se Teofil s Josefem skamarádili?

Protože se vrátil a přišel mi říct: děkuju.

V Bibli je trochu podobný příběh.

 

Text: Lk 17,11-19

Na cestě do Jeruzaléma procházel (Ježíš) Samařskem a Galileou.

 12 Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál

 13 a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi!"

 14 Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni.

 15 Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;

 16 padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan.

 17 Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?

 18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"

 19 Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."

 

(scéna: tabule rozdělená na dvě části, na jedné straně slunce, na druhé šedivo a deset malomocných (žebráků).

Mám před sebou dva světy. Svět, kde svítí slunce, lidé jsou zdraví, šťastní, mají se rádi.

            A pak ten svět druhý. Osada malomocných. Malomocenství byla velice těžká a nakažlivá choroba. Ve Starém zákoně jsou přesná pravidla, jak mají tito nemocní být odděleni od zdravých, nesmí do měst, musí zdálky na sebe upozorňovat, aby se jim lidé vyhnuli. A tak žijí ve svém světě, je to něco jako ghetto, nevidí se se zdravými lidmi, se svojí rodinou. Na malomocenství nebyly léky, uzdravení z malomocenství, to byl div jako vzkříšení.

 

            V tom světě nemocných je taky Jób, o kterém bylo naše 1. čtení. Ve svém neštěstí a bolesti volá Boha, snaží se ho najít, přivolat blíž k tomu plotu, který ten svět neštěstí odděluje.

 

            My jsme taky v jednom z těch světů. V kterém?

 

           Tím světem zdravých prochází Pán Ježíš. Jde docela blízko té osady nemocných, oni ho vidí a on slyší, jak na něj křičí: Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!!! Ježíši, veliteli všech zlých sil a nemocí, slyš nás!! Teď nevoláme proto, abychom tě varovali, teď prosíme, to že jsi mocný, dokaž na nás!

            Ježíš k nim přijde blíž a - pošle je do chrámu ke kněžím. Běžte do kostela. Kostel přece není místem jen pro zdravé.

 

            Malomocní jsou uzdraveni. Mohou vstoupit do světa šťastných, schopných, úspěšných, do světa naděje a radosti. Z chrámu se dá vyjít dveřmi do světa se sluncem v duši.

 

            Děti se to většinou učí jako malé – že když něco chtějí, mají říct: prosím. A to druhé, co s tím souvisí, je slovo děkuji.

            A právě toto „děkuji“ pomohlo jednomu z těch uzdravených projít do toho druhého světa. Jeden z těch deseti (a to ještě cizinec, který toho o Pánu Bohu věděl asi nejmíň ze všech) vyšel z chrámu dveřmi do toho jiného světa. Do světa slunce. Přišel za Ježíšem, chválil Pána Boha, děkoval za uzdravení.

 

            Myslím, že vděčnost zlepšuje, kultivuje svět. Zkuste to někdy pozorovat - jak se lidem rozjasňuje tvář, když jim poděkujete. I Pánu Ježíši se rozjasnila tvář, že přece jen aspoň jeden se vrátil a děkoval.

 

            A tomto jednomu řekl Pán Ježíš: Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Vstaň a s hlavou vztyčenou buď tady v tom světě radosti.

            To rozdělení na dva světy - to vlastně není rozdělení na zdravé a nemocné. V tom světě slunce nacházejí místo ti vděční.

            Ti, kdo se ohlédnou zpátky na to, co prožili, jak byli uzdraveni, anebo jak jim bylo dáno unést to těžké, ti, kdo vzpomínají, co všechno dostali... a řeknou děkuji.

            Ti, kdo se rozhlížejí, co všechno mají, kdo se dívají na své hračky, knížky, mobil, svou rodinu, přátele, domov, zahradu, podzimní barvy, zavařeniny v komoře, prostřený stůl.... a řeknou děkuji.

            Ti, co se dívají dopředu na to, co je čeká, mají možná strach, obavy, topí se v nejistotě, ale někde v hloubce uvnitř přece jen cítí vděčnost... a řeknou děkuji, Pane Bože, za tvou milost a péči, chci se na ni umět spolehnout i teď, když je mi těžko, děkuji, že se na tebe mohu spolehnout i do té nejvzdálenější budoucnosti. Tihle vděční jsou v tom světě slunce.

            V toto světě je i ten Jób, když říká své ženě: To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Do tohoto světa vděčných jsme zváni i s našimi nemocemi. Jako to pozvání pochopil  Jób.

 

            Co těch devět ostatních? Zůstanou uzdravení od tělesného malomocenství. Vrátí se do světa zdravých, budou mít své rodiny, narodí se jim děti. Ale - co budou předávat dál? Budou dětem vyprávět, jak byli uzdraveni? Vděčnost je skupinová. Být vděčný sám ve svém srdci a nikomu to neříct je málo. Staří Izraelci se měli aspoň třikrát za rok ukázat v chrámu a přinést oběti podle požehnání, kterého se jim dostalo. (Dt 16) Byly to společné svátky vzpomínání a vděčnosti. Ve sboru jsme slavili díkčinění na začátku října, celý měsíc se k tématu vděčnosti vracíme. Ano, v této neveselé době epidemie. (Navazujeme na minulou neděli: zdraví ještě není cíl.)

 

            Naše děkuji má znít nahlas - mezi vrstevníky i napříč generacemi, ve světě vděčných a má to být slyšet i do světa nevděčných. Naše děkuji má znít směrem k lidem i směrem k Pánu Bohu. Pane Bože, děkuji. Řekněte to nahlas i doma: Pane Bože, děkuji/děkujeme. Amen.

Ještě úkol: zamyslete se, za koho jste vděčni. Třeba to někomu taky řekněte, zavolejte, napište...

 

Píseň: EZD 638 Díky

hudební doprovod:

https://soundcloud.com/search?q=d%C3%ADky%20za%20toto%20kr%C3%A1sn%C3%A9%20r%C3%A1no

text:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/D%C3%ADky-za-toto-kr%C3%A1sn%C3%A9-r%C3%A1no-G.-Schneider.pdf

 

Ohlášky:

Zdravíme se na dálku…

            Ještě nějaký čas bude sborový život přesunut na internet, telefon, vzpomínky, myšlenky a modlitby. Kdybyste něco potřebovali, zavolejte farářce Lence Ridzoňové (605 081 279) nebo někomu dalšímu ze sboru. Myslete na sebe navzájem, zavolejte si jen tak...

            Nekoná se pravidelná nedělní sbírka do košíčku, prosíme o příspěvky na sborový účet.

(Byly velké výdaje stavební, brzy bude navíc potřeba větší oprava střechy)

            Narozeniny v následujícím týdnu: Věra Lukášová, Ida Píchová

 

(další oznámení: odkazy na různé webové stránky na konci)

 

            Jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov.

Z dopisu:

V letošním roce se to však děje za mimořádné situace, v níž se nalézáme. Museli jsme proto námi připravený program i scénář pořadu s ohledem na daná opatření zásadně změnit. I přesto ale chceme jeho konáním, byť v omezené míře, přispět k povzbuzení a naději, že nečelíme této situaci sami, a že jsme v péči našeho Pána, jenž nás nikdy neopustí. Mottem letošní Modlitby za domov je Komenského „Komukoli můžeš prospět, prospívej rád!“ a celkovým zastřešujícím tématem je „Žít ve společném domě.“

           

Sledovat pořad budete moci ve středu 28.10. od 15 do 16 hodin v České televizi.

 

Přímluvná modlitba

na tento den se plánovala každoroční Modlitba za domov, k tomuto dni byla připravena modlitba, která dnes zní asi ve více kostelech. Připojíme se k ní:

 

Všemohoucí Bože,

doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče,

že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu,

že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama

a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty.

            Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu, vždyť Ty jsi Světlem světa,

jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.

            Vlij do našich srdcí lásku a naději,

daruj nám pokoj v této nelehké době,

posiluj nás v těžkých chvílích našeho života a osvoboď nás od strachu.

            Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy, buď útěchou všem, kteří trpí a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity.

            Žijeme v jednom společném domově, který stvořily tvé ruce a který jsi nám dal do správy. Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi.

            Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky. V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.

Otče náš...

 

Poslání: Když volali k Hospodinu v soužení svém, z úzkostí jejich vytrhl je. A vedl je po cestě přímé, aby přišli do města k bydlení. Nechať oslavují před Hospodinem milosrdenství jeho, a divné skutky jeho před syny lidskými. Poněvadž napájí duši žíznivou, a duši hladovitou naplňuje dobrými věcmi. Jděte v pokoji. (Žalm 107,6-9)

 

Požehnání:

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.

 

Píseň: EZD 649 V tobě je radost, jinde jen žalost

nahrávka:

https://soundcloud.com/ecirkev/6-g-g-gastoldi-a-a-moln-r-v?in=ecirkev/sets/nasi-pevci-pisne-z-evangelickeho-zpevniku

 

text:

V tobě je radost,

jinde jen žalost, Pane drahý Ježíši.

Od tebe máme dary neznámé,

tomu, kdo to neslyší.

Zbavuješ viny, vždycky jsi činný.

Kdo se ti dává, tomu zůstává svoboda jistá

Haleluja!

I v téhle době, hledíme k tobě.

Ať umíráme, na tebe dáme, Pána a Krista.

Haleluja!

 

Internetové odkazy:

Webové stránky jarovského sboru:

http://jarov.evangnet.cz/

webové stránky ČCE:

https://www.e-cirkev.cz/

Bankovní spojení: FIO banka, účet 2700333534/2010

modlitba za domov:

http://www.ekumenickarada.cz/in/3150/program_modlitby_za_domov_2020#.X5GTiogzZaQ

Diakonie Rolnička:

https://www.rolnicka.cz/

seminář ERC:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6710-Online-seminar-Cirkevni-komunikace-v-digitalni-sfere/index.htm

časopis Český bratr (na některé z vás čeká nové číslo ve sboru, podívejte se na elektronickou verzi:

http://www.ceskybratr.cz/