kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line

Kavárnička:
středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
nyní bude pouze online:
biblická hodina

Biblické hodiny pro děti:

v pátek od 16 hodin
děti on-line

Konfirmační příprava

v pátek od 15 hodin
konfirmandi on-line
Mládež:

pátek od 19:00
zveme na setkání online:
mládež on-line

 

 
Boháč, stodoly a Komenský

Lk 12,13-20  

Lenka Ridzoňová

8. listopadu 2020 (výročí bitvy na Bílé hoře), 22. neděle po Trojici

 

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Introit: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. (Mt 5,9 Heslo pro dnešní neděli)

Zdravím vás do vašich domovů – obýváků, kuchyní… nebo kde jste. Asi nejsem sama, kdy by se rád viděl s lidmi osobně, podal si ruku… těším se na to moc.

 

Píseň: EZD 638 Díky

hudební doprovod:

https://soundcloud.com/search?q=d%C3%ADky%20za%20toto%20kr%C3%A1sn%C3%A9%20r%C3%A1no

text:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/D%C3%ADky-za-toto-kr%C3%A1sn%C3%A9-r%C3%A1no-G.-Schneider.pdf

 

Modlitba:

Pane Bože,

ty jsi zdroj pokoje, když je v nás neklid.

Ty jsi naděje, když vidíme věci černě.

Ty jsi s námi, když se cítíme sami.

Ty na nás nezapomeneš, i když my na tebe dost často ano.

Myslíme: na svou samotu, utíkání, soustředění na sebe, malou víru…

Vyznáváme hřích. Drží nás při zemi. Odpusť, prosíme. Zvedni náš zrak k sobě. Dej nám vidět otevřené nebe.

Děkujeme za nový den a nové obzory. Amen.

 

Kázání:

Výročí. Připomínka. Ne narozenin, ale připomínka bitvy a smrti.

Dnes je to 400 let od bitvy na Bílé hoře.

Za týden to bude 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Když bylo Komenskému 77 let, napsal knihu, která se někdy nazývá jeho duchovní závětí.

            „Unum necessarium. Je jedno nezbytné,co člověk skutečně potřebuje vědět v životě, ve smrti a po smrti.“

            Komenského život byl dlouhý. A – teď hledám to správné slovo – bohatý? Plodný? Naplněný? V neposlední řadě - provázený tragickými událostmi osobními a dějinnými.

            Hodně toho procestoval, napsal, ovlivnil. Pomohl změnit k lepšímu. A ve stáří přemýšlí nad tím, co je to hlavní, to nezbytné. Co potřebuje opravdu vědět. Člověk, který mnoho úsilí věnoval vzdělání a vzdělávání, rozšiřování obzorů, teď hledá to nej-důležitější, nej-základnější. Aby to neminul.

 

            V kázáních se tento školní rok necháváme vést církevním rokem – tak jak to bylo naplánováno pro ne dělní školu (která se ale už nějakou dobu nekoná). Listopad je napříč křesťanskými tradicemi spojen se vzpomínkami na zemřelé, proto se budeme několik nedělí zabývat tématem umírání, smrti a pohřbu. Souvisí to i s Komenského rozvažováním na sklonku života.

 

Biblický text: Lk 12,13-20

13 Někdo ze zástupu ho požádal: "Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví."

 14 Ježíš mu odpověděl: "Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?"

 15 A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má."

 16 Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.

 17 Uvažoval o tom, a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?'

 18 Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby

 19 a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'

 20 Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'

 

            Biblický příběh, který jsme četli, je nadepsaný „Boháč a stodoly“.

            Za Ježíšem přišel nějaký člověk s prosbou, aby mu Ježíš pomohl ve sporu o majetek. Ten člověk je nešťastný, nechal si zkazit život. Ráno vstává s myšlenkou na to, jak mu jeho bratr ukřivdil, přes den mechanicky pracuje na poli, které je poloviční než mu odkázal otec, večer jde spát s hořkostí, že to zase nedokázal získat zpátky. Užírá ho zloba a pocit křivdy (která se mu nejspíš opravdu stala).

            Teď se setká s Ježíšem a svitne mu naděje. Něco by se mohlo změnit. Už nechce mít v srdci hořkost, chtěl by ráno vstávat s radostí a těšit se na den, který ho čeká. Potkat Ježíše – to je naděje...

            Mistře... něco potřebuji. Domluv mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.

            S tím na mě nechoďte, odmítne se angažovat ve sporu Ježíš.          Znamená to, že jsou věci, které si máme vyřešit jako lidé mezi sebou a Pána Boha do toho netahat? Nebo chce Ježíš říct, nech majetek plavat, jsou věci důležitější? Jaké? Vždyť mně nejde jen o majetek, ale nějaká spravedlnost být musí…

            Ježíš se otočí k ostatním a začne mluvit o chamtivosti.

            Nebýt chamtivý. Nechtít víc než potřebuji. Nechtít, nebažit, spokojit se... Nenechat si zkazit den myšlenkou na majetek a peníze. Nenechat se pohltit a ovládnout tím, co mi má sloužit, majetek má být prostředkem, ne cílem.

 

            Mluvila jsem o Komenského bilancování a hledání na sklonku života. Některé kapitoly knihy Unum necessarium jsou psány formou otázek a odpovědí. 5. kapitola probírá chronologicky období lidského života – vyberu několik otázek:

* (29) Co má dělat člověk, kterého rozptyluje mnoho záležitostí? - Má posoudit, co je z nich nejnutnější a nejprve tím se horlivě zabývat a nestarat se o ostatní...

* (30) Co však, když se vyskytnou mimořádně velké úkoly?

* (32) Aby člověka nepřemohly jeho úkoly, čeho je mu potřeba? - Na tuto otázku Komenský odpovídá odkazem na 37. žalm: uvalit starosti na Hospodina.

* (33) Co je skutečně nejpotřebnější při úkolech, které nám byly svěřeny? Být věrný, tj. vážný, rychlý, mlčenlivý, jak to bude věc vyžadovat. Neříkej tedy, že uděláš, ale dělej; ani se nechlub, že jsi udělal; ať za tebe mluví vykonaná věc.

* (36) Čeho je třeba lakomci? Dna, aby se jeho hltavost měla kde zastavit. A co je tím dnem? Nechtít víc, než má, ale spokojit se s tím. Nikdy nebude chudý, komu stačí to, co má, a nikdy nebude bohatý, komu to, co má, je málo.

* (41) V čem spočívá příprava na smrt? Abys pořídil, co ještě vyžaduje pořízení, týkající se tebe, bližního i samého Boha. Pokud jde o tebe, abys před smrtí dal zemřít příčině své smrti, hříchům, aby nebylo nic, co by tě v okamžiku smrti děsilo. Pokud jde o bližního, máme se dočista smířit se všemi, dokud ještě žijeme. Pokud jde o Boha, máme si být skrze víru jisti, že nám bude v Kristu milostiv… (Ř 5,1-2)… Když tak nakonec spolu se Štěpánem uvidíš nad sebou nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží, řekneš: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. (Sk 7)

 

(obrázek: nahoře je slunce – když ale mému pohledu na slunce v cestě překáží ta hromada „hodně“ - slunce, resp. nebesa otevřená, nevidím)

            Vybrala jsem z Komenského několik vět, jsou vytržené z kontextu, ale nějak se vztahují k životním rozhodováním sedláka z Ježíšova podobenství. Není nic špatného na tom, že se zabýval polem, úrodou, stodolami. Soustředěně se zabýval. Z podobenství ani nevyplývá, že byl lakomý – i když nic nečteme o opaku. V čem je problém? Co znamená věta v závěru příběhu: „nebyl bohatý před Bohem“? Spolehl se na něco, na co se spoléhat nedá. Majetek a péče o něj bylo to jeho jediné. Jeho obzor byl hodně zúžený.

 

            Jeho pole požehnaně rodí velkou úrodu. Je za co děkovat. Bylo by za co děkovat, kdyby to sedláka napadlo. Ale jeho to nejspíš nenapadne, nemá nebo spíš neudělá si na to čas. Do večera pracuje a v noci se obrací na posteli a přemýšlí, kam tu všechnu úrodu uloží. Pak unavený vstane a začne kreslit plány, rozvažovat, kde by nejspíš mohla stát nová velká stodola. A už se rozednívá, oka nezamhouřil, obléká se a sklesle jde zase pracovat na to svoje požehnaně rodící pole.

            Není veselé mysli. Ale naplánoval si, že bude veselé mysli, až bude mít větší stodolu, pak bude čas na radost. Pak bude čas na děkování. Pak bude čas na život. Třeba bude i čas na myšlenky na „poslední věci“. Pak bude čas se podívat nahoru, zda je nebe otevřené...

 

            Ale ne, chce se nám zatřást sedlákem, protože my víme, jak ten příběh skončí. Carpe diem, sedláku, užij dne! Teď, dneska. Dnešní den ti dal Hospodin k radosti, k životu. Nekoukej pořád do země, jak roste úroda, podívej se taky nahoru. Poděkuj, a pak běž stavět novou stodolu. (Je správné stavět stodolu a shromažďovat úrodu - na to už dávno upozornil Pán Bůh i samého egyptského faraóna snem o tlustých a hubených krávách. Je potřeba si udělat zásoby na horší časy.)

 

Být bohatý před Bohem. Co to znamená?

Ještě ke Komenskému. Od 12 let sirotek, později uprchlík, třikrát ovdovělý. Několik jeho blízkých zemřelo při morových epidemiích. Jeho knihy po bitvě na Bílé hoře pálili (ve Fulneku byly k tomu pálení zmanipulovány i děti), mnoho dalších knih shořelo v Lešně při požáru.

Komenský? V Labyrintu světa hledá ráj srdce. V Temnotách světlo. V rozbouřeném světě Hlubinu bezpečnosti. Jedno nezbytné v moři zbytného… Z moře ztrát mu pomáhá vstát síla od Pána Boha.

 

Pane Bože, děkujeme za dnešek. Za čas podívat se nahoru, hledat otevřené nebe. Je neděle, mohli jsme přestat s každodenním honěním a stíháním všeho důležitého, u tebe hledáme to nezbytné. Amen.

 

Píseň: EZ 367 Studně nepřevážená

nahrávka:

https://soundcloud.com/search?q=studn%C4%9B%20nep%C5%99ev%C3%A1%C5%BEen%C3%A1

text:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Studn%C4%9B-nep%C5%99ev%C3%A1%C5%BEen%C3%A1-Komensk%C3%BD.pdf

 

Ohlášky:

Děkujeme Terezce Pudlovské za přípravu videa.

Sbírka – na účet sboru.

Narozeniny: (až příští neděli Jan Jiřička)

On-line se setkáváme během týdne:

v pondělí staršovstvo, ve čtvrtek biblická hodina, v pátek od 16 hodin děti, od 19 hodin mládež (podrobnější odkazy na webových stránkách sboru)

Tam nebo pod videem najdete i další odkazy, užitečné adresy…

Vyšla jarovská Kočka, díky Šárce. Dostanete ji mailem nebo vám ji můžeme doručit vytištěnou.

 

Přímluvná modlitba:

Pane Bože, ve víře, že nás slyšíš a nejsme ti lhostejní… se přimlouváme… nevíme si rady, nevíme, o co konkrétně prosit… spíš před tebou předkládáme své starosti, tíhu… prosíme o smilování

* za oběti teroristických útoků, za zraněné, pozůstalé, za ty, kdo mají strach

* za porozumění mezi lidmi různých náboženství

* za oběti nemocí, za ty, kdo přišli o blízkého člověka

* za ty, kdo pečují, pomáhají, léčí

* za ty, kdo jsou moc sami, nemůžou je navštívit blízcí lidé, nemají s nikým spojení, protože žádnou techniku nemají k dispozici nebo to s ní neumí

* za rodiny, kde je těsno, kde se těžko dýchá, kde na sebe narážíme

* za ty, kdo rozhodují

* myslíme na to, co nám brání v pohledu na otevřené nebe – ať je to dostatek nebo nedostatek

* za svět, který je tak divně přidušený epidemií

 

Otče náš...

 

Poslání:  Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.

 2 Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.

 3 Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

 4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

 5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.(Žalm 37,1-5)

 

Požehnání: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. (Řím 15,13)

 

Píseň: EZD 684 Učiň mne, Pane, nástrojem

nahrávka (Naši pěvci):

https://soundcloud.com/ecirkev/sets/nasi-pevci-pisne-z-evangelickeho-zpevniku

text:

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, / kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším, / ať smírem spojuji, kde dělí hádky, / ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

2. Ať vírou postavím hráz pochybnostem, / ať propast zoufalství překlenu mostem, / kde vládne temnota, ať světlo křesám, / se všemi smutnými ať v tobě plesám.