kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line

Kavárnička:
středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
nyní bude pouze online:
biblická hodina

Biblické hodiny pro děti:

v pátek od 16 hodin
děti on-line

Konfirmační příprava

v pátek od 15 hodin
konfirmandi on-line
Mládež:

pátek od 19:00
zveme na setkání online:
mládež on-line

 

 
Člověk jako čistička

Lk 10, 25-39; Mk 7,1-5; 14-23

Lenka Ridzoňová

18. října 2020, 19. neděle po Trojici

 

začátek bohoslužeb:

219 Hory doly stráně – klavírní imporvizace

https://soundcloud.com/ecirkev/stopa-12-2?in=ecirkev/sets/cd-jeste-svita

 

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu, vysvoboď mne, a vysvobozen budu. (Jer 17,14 – Heslo pro dnešní neděli)

 

Píseň:

EZ 200 - V tvé síle, Pane Bože můj

nahrávka:

https://soundcloud.com/search?q=n%C4%9Bkdo%20m%C4%9B%20vede

text:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/V-tv%C3%A9-s%C3%ADle-Pane-Bo%C5%BEe-m%C5%AFj-Havergal-Moln%C3%A1r.pdf

 

Modlitba:

Pane Bože,

už zase se nescházíme v kostele. Už zase… Ale. Věříme, že o nás víš, tvá síla nás obklopuje, drží v bouři. Jsi s námi. V našich rodinách, kuchyních, samotě. V naší nejistotě, únavě, naštvanosti nebo strachu.

Taková divná zloba a nervozita otravuje a nahlodává naše okolí. Odpusť nám… Prosíme o trpělivost, radost a naději.

Buď na dálku s těmi, s kterými se nemůžeme potkat, podat si ruku, usmát se na sebe.

Buď tam, kde je těžko a smutno.

Děkujeme za neděli. Amen.

 

Čtení: Lk 10, 25-39 (milosrdný Samařan)

 

Pro děti – obrazy (předměty):

Mám tady před sebou:

rukavice – desinfekci – roušku – mrkev – noviny – láhev vína - mobil

            Jak to spolu souvisí?

            Všechno nějak souvisí s tím, co přijímáme, respektive nepřijímáme, před čím se chráníme.

            Na různých nahrávacích zařízeních je u otvoru pro zastrčení drátu malý nápis in/out; input/output. vstup/výstup. Kudy zvuk či obraz vchází, kudy vychází, odkud ho můžeme slyšet třeba přes sluchátka nebo přehrát do jiného zařízení.

            My fungujeme podobně. Něco do nás vchází, něco vychází.

            Naše říjnové téma je rámcově nazvané vděčnost. Souvisí s tradičním podzimním díkčiněním za úrodu. To jsme při bohoslužbách připomínali na začátku října. S tím, že vděčni nejsme jen za úrodu a jídlo, ale za mnoho dalších věcí, resp. oblastí života. (Psali jsme to při bohoslužbách na papírky.)

            Dnes bude zase řeč o jídle (proto jsou mezi věcmi, které tady mám před sebou, mrkev a láhev), ale nebude to jen o jídle.

            Prý je člověk něco jako čistička, jsem někde četla (k tomu se ještě vrátím). Děti – vezměte si papír a tužku nebo pastelky a zkuste nakreslit člověka jako čističku – co do něj vchází, jak se to v různých trubicích, zákoutích, orgánech… proměňuje, čistí…

 

2. píseň:

EZD 672 Dej nám moudrost, odvahu

nahrávka (Naši pěvci)

https://soundcloud.com/ecirkev/2-i-spiecker-dej-nam-moudrost?in=ecirkev/sets/nasi-pevci-pisne-z-evangelickeho-zpevniku

text:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Dej-n%C3%A1m-moudrost-odvahu-Spieckerov%C3%A1-H%C3%A1jkov%C3%A1-Svoboda.pdf

 

Text: Mk 7,1-5; 14-23

1Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.

2Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. (

3Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.

4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.)

5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“

14Když znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a rozumějte:

15Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“

16Kdo má uši k slyšení, slyš!

17Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství.

18Řekl jim: „Tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit,

19poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje?“ Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté.

20A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje.

21Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy,

22cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.

23Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“

 

Kázání:

Roušky. Ruce. Rozestupy. Karanténa. Lockdown.

Ochrana sebe i druhých. Odpovědnost.

Slova, která teď slyšíme stále.

Co nám do této situace říká dnešní text? Řekl by Ježíš, že není potřeba si umývat ruce ani nosit roušku, že nemáme při VP používat jednotlivé kalíšky? Netroufám si říct, co by řekl Ježíš, ale z tohoto textu to nevyplývá.

            Jde o to, abychom nepovyšovali prostředek na něco vyššího než čím je. Pravidla chování mají svůj význam, měla jej tenkrát, mají jej dnes.

            Rozdělení zvířat na čistá a nečistá mělo své odůvodnění. Rituální i hygienické. Např. vepř byl v některých náboženstvích kultické zvíře, které se používalo k obětem, židovství se vůči tomu vymezilo a vepřové maso je označeno naopak za nečisté, neobětuje se ani se nejí. Podobně to bylo s krví – v některých náboženstvích byla krev jako symbol života vnímána téměř magicky, židovská pravidla její požívání zakazují: takovým způsobem extra sílu získávat nebudete.

            Hygienická pravidla mytí rukou jsou důležitá, ale opět – jde o prostředek.

 

Jde o to, proč něco děláme nebo neděláme. Jistě je dobré se před něčím chránit nebo se něčemu vyhýbat. Bránit se proti infekci, nemocem. Proti tomu, co mne ohrožuje, co by mi mohlo ublížit. Co by mne zotročilo. Například závislost na drogách nebo alkoholu. Někdy nebo pro někoho je dobré nebo nutné se něčemu vyhnout úplně.

           

            Ale stále jsme u toho prvního kroku. To ještě není cíl, to není program. Je to jakési vyčištění prostoru. Zdraví, abstinence, střízlivost, dobrá tělesná i duševní kondice – to je skvělé, ale je to jako prázdný čistý dům, který čeká na naplnění. Nebo je to jako opravené auto s plnou nádrží – ale čekáme, kam pojede, k čemu bude užitečné.

            Bible používá slovo svatost, posvěcení – nebo naopak znesvěcení. To samotné umytí rukou nebo nejedení určitého masa ještě člověka nečiní svatým. Jinak řečeno: Jsem zdravá, dobře jsem se najedla a vyspala - prima, ale co dál? Zdraví jako takové není cíl, ale prostředek, možnost, plná nádrž v autě. Jak ji využiji? Jak svůj život a to, co mi bylo dáno, posvětím?

            Ježíš řekne, že člověka neznesvěcuje (neznečišťuje, nekazí), co do něj vchází, ale co z něj vychází. A explicitně říká, že nemá na mysli to, co vychází z jeho střev a jde do záchoda. Důležité je to, co jde ze srdce. Pána Boha zajímá, co vychází ze srdce, a srdcem nejsou podle tehdejšího chápání pocity, ale vůle a jednání.

            Četli jsme podobenství o milosrdném Samařanu. Nejspíš jste ho neslyšeli poprvé. Když kolem zraněného a polomrtvého člověka na cestě z Jeruzaléma do Jericha prošli kněz a levita, svým ne-činěním (ne-pomocí) se znečistili (byť to kulticky mohli vnímat nebo omlouvat právě opačně). Naopak posvěcující jednání bylo to, co udělal Samařan. Zastavil se, zdržel, šel do rizika, možná se ušpinil nebo něčím nakazil, utratil peníze. Jeho pomoc zraněnému nebyla zadarmo. Být bližním – to mě něco stojí. Být bližním – to je to, co z člověka ideálně „vychází ven“.

 

            Zastavím se ještě u dalšího, co do nás vchází, jsou informace, zprávy, komentáře. Slova, obrazy. Co čteme, slyšíme, co se objeví na našich obrazovkách. Je toho hodně a těžko se v tom vyznat, těžko vybírat, rozlišovat: podstatné - užitečné – zbytné – zbytečné – lživé - škodlivé. Podobně jako jídlo to do nás vchází, často ale nenápadně, nekontrolovaně.

            Četla jsem někde příměr člověka k čističce. Člověk se podobně jako čistička musí poprat s tím, co do ní/do něj přiteče. Oddělit špínu a škodliviny, vypustit ven čistou vodu. Někdy je to těžké.

(obrázek: vezměme srdce jako obraz člověka – co do něj přitéká, co z něj jde ven)

            Nevím moc, jak taková čistička funguje. Ale určitě je potřeba na vstupu filtrace – ne všechno pustit dovnitř. (Když půjde u nás lidí o to tělesné, jsou to ony roušky, dezinfekce.) A pak potřeba něco pro podporu toho čisticího procesu. Léky, vitamíny, posílení imunity. U věcí duchovních je pomocí duchovní posila. Slovo, víra, modlitba.

 

Pane Bože, nežijeme ve vzduchoprázdnu. Valí se na nás - hodně dobrého i mnohé, co nás ohrožuje nebo s čím si nevíme rady. Dost jsme na to teď doma sami. Prosíme, pomoz. Svým slovem, svým duchem nás posiluj. Abychom se vypořádali s tím, co do nás vchází; aby to, co vychází z našeho srdce, bylo tobě ke cti a lidem k užitku. Amen.

 

3. píseň (po kázání):

EZ 379 – Stvoř srdce čisté, Bože, mi

nahrávka:

https://soundcloud.com/search?q=stvo%C5%99%20srdce%20%C4%8Dist%C3%A9

text:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Stvo%C5%99-srdce-%C4%8Dist%C3%A9-Bo%C5%BEe-mi-Gardiner-Bridges-Esterle.pdf

 

Ohlášky:

Zdravíme se na dálku…

            Ještě nejméně dva týdny bude sborový život přesunut na internet, telefon, vzpomínky, myšlenky a modlitby. Kdybyste něco potřebovali, zavolejte farářce Lence Ridzoňové (605 081 279) nebo někomu dalšímu ze sboru. Myslete na sebe navzájem, zavolejte si jen tak...

            Nekoná se pravidelná nedělní sbírka do košíčku, prosíme o příspěvky na sborový účet.

(Byly velké výdaje stavební, brzy bude navíc potřeba větší oprava střechy)

            Narozeniny v následujícím týdnu: Hana Jílková, Josef Úlehla, Bonďa Blažková, Jan Dus, Milena Nevrklová. Přejeme Boží požehnání.

 

Přímluvná modlitba:

Přimlouváme se

za nemocné, pečující

za lidi se slabou imunitou, kteří se bojí

za lidi s nemocnou duší

za lidi, kteří nemůžou udělat, co by bylo důležité, a je jim z toho smutno

prosíme, ať z nás strach a pravidla odstupu neudělají bezcitné lidi

            Pane, smiluj se.

za domovy, kde je těsno

za ty, kdo jsou osamělí

za rodiny, kde jsou napjaté vztahy

za děti a mládež, kterým chybí kamarádi

            Pane, smiluj se.

za osamělé

za bezdomovce, uprchlíky

za ty, komu docházejí peníze,

kdo se bojí budoucnosti

komu dochází naděje

            Pane, smiluj se.

za mocné, odpovědné

za ty, kdo předávají druhým informace

dávej jim moudrost, odvahu

            Pane, smiluj se.

Prosíme, Pane Bože, ať jsme normální. Ať se i přes roušku dokážeme na lidi v obchodě nebo v domě usmát, pozdravit. Ať koronavirus neuzavírá naše srdce.

Prosíme, Pane Bože, aby epidemie skončila.

V tichu…

Otče náš

 

Poslání: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. (Iz 41,10)

 

Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.  (Fp 4,7)

 

4. píseň (závěrečná):

Svítá 228 Ó Pane můj, nenech mne být

nahrávka:

https://soundcloud.com/ecirkev/stopa-15-1?in=ecirkev/sets/cd-jeste-svita

text:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/%C3%93-Pane-m%C5%AFj-nenech-mne-b%C3%BDt-Pivo%C5%88ka.pdf