kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.

Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Ježíšův rodokmen

Gn 15,1-6; Mt 1,1-17

Lenka Ridzoňová       

Bohoslužby 20.12. 2020; 4. neděle adventní

 

Introit: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. (Fp 4,4.5b – Heslo JB)

 

Píseň: EZ 274 Vítej k nám, hoste přemilý

text a noty:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/V%C3%ADtej-n%C3%A1m-hoste-p%C5%99emil%C3%BD-Michna.pdf

doprovod:

https://soundcloud.com/search?q=v%C3%ADtej%20k%20n%C3%A1m%20hoste%20p%C5%99emil%C3%BD

 

Modlitba:

Pane Bože,

vítej. Vítej mezi námi, u nás, v nás. Vítej tady v kostele,vítej u těch, kdo jsou doma. Přicházíš, proměňuješ, prosvětluješ. Chceme tě vpustit dovnitř.

Jsou letos jiné Vánoce než jsme byli zvyklí. Myslíme na ty, pro koho je to teď zvlášť těžké... Přicházej, prosíme, do samoty, do smutku, do úzkosti. Přicházej k nemocným. Přicházej do kostelů, domů, domovů, ústavů, nemocnic, vězení, táborů… do různých stájí i chlívů, kde se často nalézáme… nebo se tak aspoň cítíme. Nic ti není příliš nesvaté, abys tam nemohl vstoupit

Prosíme, ať nám dochází, že Vánoce nemusíme dělat my, ale že je to tvoje dílo. My se můžeme jen otevřít, nastavit ruce, nechat se obdarovat. Děkujeme. Amen.

 

Čtení: Gn 15,1-6 (zaslíbení Abramovi)

 

Píseň: 673 Dej odvahu včas slyšet

text a noty:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Dej-odvahu-v%C4%8Das-sly%C5%A1et-Rommel-Coufal.pdf

doprovod:

https://soundcloud.com/ecirkev/673-dej-odvahu-vcas-slyset

 

Text: Mt 1,1-17

Kázání:

Dlouhá řada jmen, na konci jsme si přečetli že jich bylo 3x14. 3x14 generací.

            I my máme řadu předků, do takové vzdálenosti je asi nikdo neznáme, ale jsou tam. Jsme tady i díky nim. A nějak je neseme v sobě (kousíčkem DNA, když to pojmenujeme vědecky, ale možná i jinak). Člověk se neobjevil jen tak z ničeho nic, jsme ukotveni, jsme „odněkud“.

            I proto čteme na začátku Mt evengelia listinu rodu Ježíše Krista. Ježíš je z nebe, ale se zemí (s tím pozemským) je propojen stejně jako lidé.

            O Vánocích si připomínáme Ježíšovo narození, někdy se používá řecké slovo inkarnace, v-tělení. Bůh se stává člověkem, nebe se protíná se zemí, Boží čas (věčnost) s časností. Boží syn se narodí konkrétním rodičům na konkrétním místě a v konkrétním čase.

 

            K té přečtené „listině rodu Ježíše Krista“. Co je to za jména? Mnohá z nich neznáme, nevyskytují se v Bibli jinde než tady v Mt 1. Některá jména známe z jiných příběhů. Některá jména bychom tam nečekali... Ježíšovi (resp. Josefovi) předkové nebyli lidé svatí svou dokonalostí. Vypadá to, jako by tam byly naschvál přidány postavy problematické, chybující, hříšné.

            Rodopis jde od Abrahama, považovaného za „otce víry“. Kdysi byl povolán z daleka do země, kde ho chtěl mít Pán Bůh. Uvěřil a šel. Hospodin mu slíbil, že jeho potomstva bude jako hvězd na nebi nebo písku na poušti. Nespočitatelně. Přitom ale Abraham a Sára zestárnou jako bezdětní.... Už nedokážou čekat, Abraham se služebnou Hagar počne syna Izmaele. Přinese to dost bolestí. Jako mnohé naše „pokusy o řešení“. Až později se narodí slíbený syn Izák Abrahamovi a Sáře. Abraham, první podle Matoušova počítání (Lk evangelium ten rodokmen Ježíše táhne až k Adamovi), je otec víry, ne příklad dokonalosti.

            Ženy v Ježíšově rodokmenu jsou také problematické. Resp. jsou problematičtí jejich muži a jejich chování:

            Támar se převleče za prostitutku, aby získala syna od svého tchána Judy (protože jí nedal podle levirátního zákona za muže svého nejmladšího syna); matkou Bóaze je nevěstka Rachab z Jericha; Bóaz se pak ožení s Růt, cizinkou přišlou z pohanského Moábu. A jejich vnuk David vloží do Ježíšova rodokmenu syna Šalomouna, kterého má s Batšebou. Ta je zde jmenována jako „žena Uriášova“. A na konci řady je Ježíšova matka Marie, která otěhotní jako svobodná dívka.

            O králi Davidovi Bible nezamlčí, jak získal Batšebu a když s ním otěhotněla, nechal zabít jejího muže Uriáše. Je to dost temné místo v Davidově životě, ale život může pokračovat dál, vina nemá poslední slovo.

            V listině rodu Ježíše Krista jsou lidé. Slavní i neslavní, slabí i silní. Všichni více či méně nedokonalí. Ježíš se rodí do nedokonalého, našeho, světa. Je s ním spojen.

 

            Generací je 3x14. Počet spíš teologický. Maličko to musel Matouš upravit, aby mu to vyšlo. Proč to číslo? 3x14 je 6x7. Bible má ráda symbolická čísla. 14 pokolení vzestupu – od Abrahama k Davidovi; 14 pokolení sestupu – od Davida dál k babylónskému zajetí; 14 pokolení od zajetí. Izrael znovu povstává.

            Proč ta čísla? Co symbolizují? Mt chce říci, že nejsme ponecháni svému osudu. Matouš to vidí v tom řádu; resp. to tím řádem vyjadřuje. I ten počet žen v rodokmenu pojmenovaných je symbolický: 4+1. Pátá žena je Marie. Číslo 5 je symbolem Izraele (4 + 1 je 5; 4 světové strany a jediný Bůh pro všechny)

 

            Vánocům předchází advent, doba přípravy, čas čekání. Děti (a nejen děti) mají adventní kalendáře. Zase jsme u čísel a počítání dnů. Čekání na Boží věci není nekonečné. Den se přiblížil.

            Souvisí to i s ohraničeností života. Životu jeho konečnost, vymezení mezi narozením a smrtí dává váhu. Je to někdy bolestivé přemýšlení, na druhou stranu ale neplujeme bezcílně nekonečným oceánem času.

 

            Vánoce, inkarnace, Boží vtělení, Bůh přichází na zem, blíž k lidem. Je to jeho krok; jeho sestup.

            Co my na to? Co je naší odpovědí – na Boží sestup, na Vánoce?

            Tady na stole Páně je betlém. Stavíme betlémy před Vánocemi. Co patří do takového betléma? Zamýšleli jsme se nad tím s mládeží, dětmi a konfirmandy. Letos se na čtvrtou adventní neděli nekoná dětské divadlo, jak jsme byli zvyklí. Zkusili jsme s dětmi natočit kratičký film o stavění betléma.

            K tomu, co to je ten „betlém“ (s malým b):

            Připomínka Ježíšova narození. Mám před očima ty klasické české betlémy – postavičky Josefa a Marie s dítětem, ke stáji míří darovníci, kteří tam něco přinášejí. Na zemi je sníh (z bílé vaty). Mívali jsme takový betlém doma, když jsem byla dítě. Vesnicky oblečené postavy, žena s nůší na zádech, z které čouhá hlava husy; pekař nese pod paží vánočku; jeden muž klečí a modlí se. Trochu víc zdaleka přicházejí honosní tři králové na koních…

            Co patří do takového betléma? Co nebo kdo by tam neměl chybět, má tam „blízko Boha“ své místo? Chceme tam být taky? A co přinášíme – tomu narozenémi Ježíšovi, co bychom dali (chtěli dát) Pánu Bohu? Jaká je naše odpověď na Boží dar (příchod, milost…)?

            I ten vánoční zvyk dávání dárků je vlastně vyjádřením vděčnosti Pánu Bohu za Vánoce. Dávání dárku není podle logiky a kalkulace: má dáti – dal. U dárku se neříká, že jsem si to „nezasloužil“. Ano, ve vánočním příběhu je u Mt hodně čísel – těch 3x14 generací; 4+1 žena... Ale někde za tím je nevyčíslitelnot Boží lásky. Tu měl zahlédnout na nebi plném hvězd Abraham, tu smíme věřit a spolehnout se na ni my.

 

            Pane Bože, o Vánocích se nějak zvláštně potkalo nebe se zemí. Děkujeme za to. Děkujeme, že ty nezůstáváš bydlet nehybně daleko, že přicházíš i k nám, i dneska, i letošní Vánoce. Amen.

 

Píseň: EZ 290,1-4 Jdu klanět se ti k jeslím sám

text a noty:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Jdu-klan%C4%9Bt-se-ti-k-jesl%C3%ADm-s%C3%A1m-Bach-Gerhardt-Vik.pdf

nahrávka:

https://soundcloud.com/search?q=Jdu%20klan%C4%9Bt%20se%20ti%20k%20jesl%C3%ADm%20s%C3%A1m

 

Ohlášky

Přímluvná modlitba, Otče náš

 

Poslání: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. (Dt 7,9)

 

Požehnání: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jděte v pokoji. (Jan 3,16-17)

 

Píseň: EZ 267,1-4 a 9-10 Rosu dejte, ó nebesa

text a noty:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Rosu-dejte-%C3%B3-nebesa-T%C5%99anovsk%C3%BD.pdf

nahrávka

https://soundcloud.com/search?q=rosu%20dejte%20o%20nebesa