kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line

Kavárnička:
středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
nyní bude pouze online:
biblická hodina

Biblické hodiny pro děti:

v pátek od 16 hodin
děti on-line

Konfirmační příprava

v pátek od 15 hodin
konfirmandi on-line
Mládež:

pátek od 19:00
zveme na setkání online:
mládež on-line

 

 
Moudrost

Lk 11,5-13; 1Kr 3,1-15

Lenka Ridzoňová

27. září 2020, 16. neděle po Trojici

 

Píseň: 161,1

 

Introit: Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci... (Ž 111,10)

 

Píseň: Žalm 138 – Srdcem celým tebe, Pane

 

Modlitba:

Pane Bože,

různě dlouho už jsme na světě. Různě mnoho pamatujeme. S mnoha talenty a schopnostmi jsme se narodili, něco pak dostali výchovou, něco se naučili, vystudovali, na něco přišli sami. Dost se nám toho povedlo. Děkujeme. Za dary, příležitosti, dobře využité dny i léta. Za smysluplnou práci, za lidi, se kterými jsme se potkali a šli kus cesty.

            Dostkrát jsme se taky spálili, zabloudili, propásli šance, ublížili. Trápilo nás svědomí. Usínali s nejistotou. Nevěděli si rady.

            Naše srdce uchovává vzpomínky, před tebou je nemusíme skrývat nebo přikrašlovat. Ty znáš naše všelijaká zákoutí a přítmí. Tebe prosíme o odpuštění. Spoléháme na tvou lásku.

            Tebe prosíme o smilování a pomoc. Pro nás, pro naše město, zemi, společnost, svět. Prosíme, ať skončí epidemie. Je nám z toho, co se děje, úzko. Buď s námi, ty, který jsi veliký a přitom se vejdeš do našich úzkostí zúžených horizontů.

Chceme zakusit tvou sílu.

Chceme zakusit, že jsi docela blízko. Amen.

 

Čtení:

Lk 11,5-13 – prosit o Ducha svatého

5Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby,

6protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘

7On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘

8Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje.

9A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

10Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

11Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?

12Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce?

13Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

 

 

Slovo k nedělce

vtip o zlaté rybce... Chytil rybář zlatou rybku a nahlas dumá: "Budeš na másle se šalvějí, trochu tymiánu..." Rybka ho přeruší: "Když mě pustíš, splním ti tři přání!" "Chtěl bych, abychom měli v parlamentu jen samé slušné, poctivé a inteligentní poslance." Rybka se smutně podívá a zeptá se: "Říkal jsi na másle se šalvějí a tymiánem?"

            Co byste chtěli...

 

Píseň: Svítá 189 Modlitba krále Šalomouna (Moudrost mi, Pane, dávej)

 

Prosíme, dej nám srdce vnímavé, moudré, rozumné. Mluv k nám. Přidej sílu hledat tebe.

Text: 1Kr 3,1-15 (Šalomoun prosí o moudrost)

1Šalomoun se spříznil s faraónem, králem egyptským. Pojal faraónovu dceru za ženu a uvedl ji do Města Davidova, kde pobývala , dokud nedokončil stavbu svého domu a domu Hospodinova a hradeb kolem Jeruzaléma.

2Lid však obětoval na posvátných návrších, neboť dům pro Hospodinovo jméno nebyl ještě v oněch dnech zbudován.

3Šalomoun miloval Hospodina. Řídil se nařízeními svého otce Davida, až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších.

4Jednou šel král do Gibeónu, aby tam obětoval; bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam na oltáři obětoval tisíc zápalných obětí.

5V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: „Žádej, co ti mám dát.“

6Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes.

7Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet.

8A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten.

9Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout ?“

10Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc.

11Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání,

12hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný.

13A dávám ti i to, oč jsi nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny.

14Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny.“

15Tu se Šalomoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu Panovníkovy smlouvy, přinesl zápalné oběti, připravil oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům hody.

 

 

Kázání

Je před volbami. Ať už my osobně volíme nebo ne (já třeba s bydlištěm na Praze 6 ne), týká se nás to. Jací lidé vládnou na různých místech v naší zemi? Co je vede v jejich rozhodováních? Co je pro ně hlavní, podle čeho se řídí, komu se odpovídají?

            Napadá mě také souvislost s naším sborovým shromážděním, které před týdnem zvolilo nové staršovstvo. Co pro nás bude to hlavní? Budeme se ve sboru rozhodovat dobře, odpovědně?

            Šalomoun byl v zásadě dobrý král. V paměti ho máme především s přízviskem moudrý. K tomu byl také bohatý, krásně se oblékal, měl mnoho žen. Za jeho vlády v zemi rostly rozpory a nepokoje, hned za jeho nástupců se říše rozpadla. Nebyl dokonalý, je dobře, že Bible ani u „kladných hrdinů“ nezamlčuje jejich selhání a chyby.

            V dnešním příběhu se setkáváme se Šalomounem při jeho nástupu na trůn. Otevírá dveře k novému úkolu, do nové životní etapy. Uvědomuje si, že to, co je před ním, není snadné. Večer uléhá se starostí, jak to bude zvládat. Prosí v modlitbě před spaním o Boží vedení? O pomoc pro to, co ho čeká další den, další dny (období)? Myslí na svého otce Davida, který dobře kraloval, nějak zemi nasměroval, (taky dobyl velké území) a on, jeho syn, se teď po mnoha sporech o to, kdo vlastně bude tím Davidovým nástupcem, stal králem.

            Co nám pomáhá, když nás čekají složitá rozhodování? Nás jednotlivce i nás jako skupinu (rodinu, staršovstvo, sbor)? Když se nám ráno těžko vstává kvůli strachu nebo obavám, když jdeme večer spát rozrušení, neklidní? Předáváme svůj strach Pánu Bohu? Říkáme mu o tom, co nás trápí? Vyznáváme svou nejistotu nebo bezmoc? Prosit o pomoc znamená přiznat, že na něco nestačím sám.

 

Šalomounovi se v noci ve snu ukázal Hospodin a řekl mu: „Žádej, co ti mám dát.“ A my čteme Šalomounovu odpověď. Vzpomíná na svého otce Davida, přemýšlí také o jeho vztahu k Pánu Bohu, uvědomuje si, že to, jak se Davidovi mnohé dařilo, asi nebylo „samo sebou“, ale nějak za tím bylo Boží požehnání.

            Přemýšlíme o tom, co jsme dostali od rodičů? Jak nás ovlivnili, nasměrovali, jaké byly (jsou) jejich hodnoty, priority? Děkujeme za ně? Uvědomujeme si i jejich chyby? (Třeba právě Šalomounův otec David nebyl svatý muž…) Máme to třeba i pojmenované – v tomto chci jít v jejich šlépějích, tohle chci dělat jinak? To vůbec není špatně se vědomě vymezit. K dospělosti patří náhled – na to dobré i na to nedobré.

            Jsem mladý, řekne Šalomoun jako svůj hendikep. Dnešní společnost je nastavená více právě na ty mladé. Rychlý vývoj rychle odsouvá staré (dosaďte si věk… třeba 40?) do pozadí. Jejich zkušenosti a znalosti „z minulého století“ ti mladí nepotřebují slyšet. Asi to mnozí znáte – potřebujete si od mladých nechat poradit s počítačem, mobilem, bankovním účtem, obrázkovým návodem… Porozumění mezi generacemi není snadné (tedy – asi nikdy nebylo). Jak si být navzájem přínosem, jak si rozumět, jak si sdělovat, že máme v každém věku své místo, hodnotu?…. Otázky, podněty k přemýšlení…

 

            Jsem mladý, řekne Šalomoun, neumím vycházet a vcházet. Teď jsem v roli, kdy budu muset mnoho věcí rozhodovat, a chci to dělat dobře. Prosím o vnímavé srdce. Doslova tam je výraz srdce „slyšící“. Velký král Šalomoun na prahu svého vládnutí velké zemi, velikému národu, vyznává, že chce vládnout, resp. rozhodovat srdcem. ...Jako příklad moudrého soudu Šalomouna čteme v Bibli příběh o dvou ženách, které se hádají o dítě…. (1Kr 3,16-28) Šalomoun vede ženy, aby rozhodly srdcem. (žena, která dítě miluje, ta ho přece nebude půlit – podle toho se pozná, že je to pravá matka)

            Moudrost souvisí se srdcem a to souvisí s posloucháním. Nic nadpřirozeného… (Minulou neděli jsme četli z Bible o bohatém muži, který se Ježíše ptal, co má dělat… a Ježíš se na něj podíval s láskou… Srdcem naslouchal, co toho muže trápí.) Šalomounovi jde o druhé lidi. V kralování, vládnutí ve státě nebo městě, ale i při rozhodování ve staršovstvu, ve sboru, v rodině… jde o druhé lidi. Modlitba krále je modlitba s myšlenkou na druhé. Prosím, abych uměl rozlišovat  mezi dobrem a zlem. Ne podle toho, co je pro mě (nebo toho, kdo mi je sympatičtější, případně dal víc peněz na mou kampaň) výhodné, ale chci se řídit pravdou, dobrem, láskou, být objektivní, nestranný.

 

Hospodin Šalomouna ve snu pochválí. Dobře sis vybral. Dostaneš mnohonásobně navrch. Dostaneš moudré a rozumné srdce a k tomu spoustu dalšího. Budeš-li chodit po mých cestách a dbát na ustanovení a přikázání, bude se ti dobře dařit.

            Ani ta moudrost od Hospodina nefunguje „automaticky“. Souvisí s aktivním chozením po Božích cestách. Šalomoune, každé ráno vstávej s novou modlitbou, prosbou o moudrost, každý večer před spaním poděkuj za to, co jsi mohl zažít, koho jsi potkal, jak jsi někomu mohl pomoci… každý večer mi znovu můžeš říct, co tě trápí, s čím si ve své říši (ve svém životě, rodině, sboru) nevíš rady, komu nerozumíš, kdo je tvému srdci vzdálený. Šalomoune, nezapomeň pořád znovu přicházet s prosbou o moudrost, jak rozlišit dobré a zlé; podstatné a zbytečné.

            Ještě něco, Šalomoune, nezapomeň: neboj se přijít s vyznáním, že se něco nepovedlo, že jsi udělal nebo způsobil zlo a bolest. Šalomoune, tvůj otec David nebyl vůbec svatý. Však víš, jak to bylo s tvojí maminkou Batšebou. Kolik zla a bolesti David způsobil jí i její rodině, resp. manželovi Urijášovi. Ale nakonec to David poznal, uznal a prosil o odpuštění. Ty sám jsi důkazem, že život směl pokračovat dál. (Šalomoun je syn Davida a Batšeby, narodil se potom, co zemřelo jejich první dítě).

 

Sen skončil, je ráno, Šalomoun se probudil. Zdálo se mi to jenom? Nebo to byl doopravdy Hospodin? Bible nepochybuje, že Hospodin se mohl, může takhle „reálně“ s člověkem setkat, mluvit s ním. (Pravděpodobně nemáme všichni takovou zkušenost.) Šalomoun po probuzení jde do Jeruzaléma, postaví se před schránu smlouvy a přinese oběť. To už není snové jednání, snový hovor, ale vědomá cesta, náboženský úkon, vyznání. Jakési stvrzení jeho „cesty s Pánem Bohem“. Hospodin mu řekl, aby chodil po jeho cestách – a tak první Šalomounova cesta vede do Jeruzaléma ke schráně (chrám Izraelci ještě nemají).

            Vědomě (nejen ve snu) se modlíme, prosíme:

            (slovy písně:) Moudrost mi, Pane, dávej, abych po tvé cestě chodil. Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím. Moudrost mi dávej, sám ji nemám. Amen.

 

Píseň: EZ 440 Ozvi se, Pane můj

 

Ohlášky

 

Přímluvná modlitba, modlitba Páně

 

Poslání

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst... Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. (Př 2,6.3,13-15)

 

Požehnání:Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. (Joz 1,9)

 

Píseň: EZ 631 Nám pomoz, Pane milý