kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line

Kavárnička:
středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
nyní bude pouze online:
biblická hodina

Biblické hodiny pro děti:

v pátek od 16 hodin
děti on-line

Konfirmační příprava

v pátek od 15 hodin
konfirmandi on-line
Mládež:

pátek od 19:00
zveme na setkání online:
mládež on-line

 

 
Přebývání Boha

Sk 2,1-13; Jan 14,15-27                                                                     

Lenka Ridzoňová

 

31.5. 2020, neděle svatodušní

Píseň: 161,1

Introit: Hospodin zaslíbil: Budu přebývat uprostřed Izraelců a budu jejich Bohem. Poznají, že já

jsem Hospodin, jejich Bůh, že já jsem je vyvedl z egyptské země, abych přebýval uprostřed nich. Já

jsem Hospodin, jejich Bůh. (Ex 29,45-46)

Píseň: 379 Stvoř srdce čisté, Bože mi

Modlitba:

Neklidná je duše naše, dokud nespočine v tobě, Bože... I kvůli tomu přicházíme. Zastavit se,

spočinout, děkovat, uvědomit si své kořeny, umýt si oči a napít se čisté vody ze zdroje, který

nevysychá. Nadechnout se. Prožili jsme toho tento týden zase hodně, děkujeme za to, co mělo

smysl, za setkání, rozhovory, za možnost být venku, za užitečnou práci, děkujeme za doteky krásy,

za zpěv ptáků, za déšť, za fantazii, nadšení, radost v očích. Za mnohým z toho, snad za vším je

někde vanutí tvého Ducha, vdechuje život, dává sílu. Děkujeme, že tě potkáváme. Děkujeme,

že můžeme být zase v neděli v kostele. Uvědomujeme si, že to vůbec není samozřejmost.

Myslíme na to, co jsme museli prožít nebo přežít a bylo to těžké nebo zbytečné. I přitom jsi

byl s námi. Prosíme, ať se s tebou nemíjíme. I dnešní bohoslužby proměň v setkání s tebou. Amen.

Čtení: Sk 2,1-13 (Naplnění Duchem svatým)

1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.

2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

4všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

5V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,

6a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

7Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?

8Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:

9Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,

10Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,

11židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“

12Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“

13Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“

 

Píseň: 675 Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli

Text: Jan 14,15-27

15Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

16a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –

17Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

18Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

19Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.

20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.

21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“

23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.

25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.

26Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

27Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

 

Kázání:

O co jde?

Propojení nebe a země. Propojení světa lidí (toho „našeho“, kde jsme, co známe) a Pána

Boha.

V posledních dvou týdnech trochu napršelo. Před pár dny jsem se byla podívat na jednom

místě, kde je označeno středoevropské rozvodí. Před měsícem tam bylo úplně sucho. Teď se tam

leskla voda v několika tůňkách. Ve vodě se odráželo nebe. (Prostě romantika, krása.) Když déšť

přijde po období sucha, člověk si vody víc váží. Uvědomí si, že je to kousek/trocha nebe na zemi.

Nebo jinak – že to nebe a země jsou propojeny. My na zemi jsme závislí na tom, co se děje na nebi.

(Ano, dostanu se k tomu, co vlastně míníme tím nebem.)

Kde bydlí Bůh? Jan píše v evangeliu o přicházení, odcházení, o přebývání Božím, o tom, že

svět teď uzří a pak už neuzří... Jak to je? Kde je Bůh? Kde je Ježíš? Byl tady, odešel. Před

odchodem sliboval, že Otec pošle Přímluvce, Ducha svatého.

V modlitbě Páně říkáme: Otče náš, který jsi v nebesích. Takže - Bůh Otec je v nebesích.

Nebe je slovo pro to nad námi, kam sami nemůžeme, místo oddělené, svaté, místo, kde je Bůh.

Nebe ale není ani tak vymezený prostor jako spíš sféra vlivu, kde je Bůh králem, pánem. Nemusí to

být mimo náš svět. Konec Zjevení Janova popisuje vidění příbytku Božího uprostřed lidí. To bude

ten nový Jeruzalém, který sestoupí, Bůh bude přebývat mezi lidmi, už nebudou slzy ani pláč. Nebe

na zemi.

Je to naděje do budoucna? Až jednou? Po smrti? Jde o Ježíšův druhý příchod? V Janově

evangeliu (14,23) Ježíš v řeči na rozloučenou slibuje, že s Otcem přijde a udělá si u člověka

příbytek. Člověk se může stát příbytkem Božím. Pavel to píše do Korintu: "Či snad nevíte, že vaše

tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!"

(1K 3,19) Chceme, aby Bůh měl u nás/v nás svůj příbytek? Má to jednu podmínku: podmínkou, aby

Bůh přišel, je zachovávání jeho slova a láska. Zachovávání přikázání, jednání podle zákona - to

nejde proti lásce ani to láskou (míněno citem) nemůže být nahrazeno, ono to spolu souvisí.

Plnit přikázání = milovat Boha. Milovat Boha = plnit (zachovávat) přikázání. Tím v sobě

dělám pro Boha prostor, on ke mně může přijít přebývat. Když se uzavírám před člověkem, který

mě potřebuje, uzavírám se taky Bohu. Někdy se říká, že v Novém Zákoně už nejde o plnění přikázání, že jde o

lásku. Jsme přece díky Ježíši Kristu svobodní. Ano, ale ne od přikázání. My jsme svobodní od

strachu. Nesnažíme se žít dobře, plnit příkazy proto, aby nás Pán Bůh nepotrestal, ale proto, aby k

nám mohl přijít. Německý novozákoník Gerd Theissen ve svém Poeticko-kritickém katechismu píše

o Duchu svatém mj. toto: Duch Boží přivádí k poznání: to, co život očekává od nás, je důležitější,

než to, co od života očekáváme my. To je rozhodující obrat, návrat, obrácení k Bohu… Boží Duch

vede k poznání: je důležitější, abychom vyhověli volání skutečnosti, než aby skutečnost vyhovovala

našim potřebám.

To, jak žijeme v situacích, vztazích, světě nám daném, resp. ve světě, do něhož jsme vrženi,

souvisí s Pánem Bohem, s jeho Duchem, s poznáním Boha. Život podle přikázání, život v lásce, nás

učiní vnímavé a otevřené pro Pána Boha. Život z Ducha nebo jinak řečeno zbožný život není hlava

v oblacích, extáze, odtrženost od reality a všednosti, povznesenost nad rutinu. Je to život nohama na

zemi s rukama přiloženýma k dílu, které je v dané chvíli potřebné. A Boží Duch nám pomáhá

"vyhovět volání skutečnosti" (jak to nazývá Theissen).

Ježíš odchází, připravuje učedníky na to, že už s nimi fyzicky nebude, svět ho už neuzří. Ale

přijde Přímluvce, Duch svatý. Slovo Přímluvce, řecky paraklétos, použil evangelista Jan nově.

Sloveso parakaló (παρακαλῶ), od něhož je substantivum odvozeno, znamená: být přivolán k

obhajobě (advocatus), přimlouvat se, utěšovat, napomínat či povzbuzovat. Takže Paraklétos má

širokou škálu možných překladů. Co tedy bude/je jeho role? Být s námi, připomínat, co říkal Ježíš,

utěšovat, přimlouvat se za nás. Je to Bůh v člověku, Boží přítomnost nebo spíš Boží blízkost.

Vánoce, kdy se narodil Ježíš - to je příchod Boha na svět, do blízkosti lidí. A když ten člověk Ježíš

odchází, slibuje, že Bůh nebude někde daleko, ale bude tady i nadále, právě jako tento utěšitel,

přímluvce, dech života. To, jak lidé Ježíše znali, jak působil, mluvil, uzdravoval, utěšoval, přinášel

pokoj... to nekončí, přebývání Boží mezi lidmi bude pokračovat.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše

srdce nechvěje a neděsí. Zprostředkovat, působit v nás tento pokoj je role Ducha, parakléta.

Už jsem zmiňovala začátek modlitby Páně. Otče náš, který jsi na nebesích... Vlastně celá

modlitba Páně je modlitbou o pokoj. Pokoj, který nabízí Bůh. Pokoj, který nám nemůže dát svět.

Pokoj, který nás může naplnit, když se přestaneme snažit si ho vytvořit sami. Když se v modlitbě

otevřeme Pánu Bohu a působení jeho Ducha. Když prosíme, aby přišlo Boží království, když

chceme odpustit těm, kdo nám ublížili a nás ta zloba užírá. Když nastavíme prázdné ruce a prosíme

o porci chleba (a síly a požehnání) pro dnešní den, když se chceme nechat vést mimo zlo a

pokušení. Odkládáme tak sebe a své ambice vybudovat pokoj a prosíme o něj od Pána Boha.

Takže: žít s nohama na zemi, očima a ušima otevřenýma pro nářky a výzvy, s modlitbou.

Ono mnišské ora et labora (modli se a pracuj). Otevřenost výzvám světa kolem nás je otevřeností

Božímu Duchu. Člověk otevřený lidem je otevřený i pokoji od Pána Boha. Jako neděle střídá všední

dny, tak modlitba a prosba o Božího Ducha střídá práci, život ve světě. Jedno bez druhého je

možné, ale vede buď k uštvanosti nebo do divného liduprázdna.

Když se vrátím k obrazu nebe odrážejícího se ve vodě: tak obrazně všední den v sobě nese

odraz neděle.

Píseň: 684 Učiň mne, Pane, nástrojem

zpověď, slovo milosti, vyznání víry, Apostolicum:

Vyznáváme, že jsme byli někdy hluší k tomu, co nám říkali druzí, slyšeli jen to, co jsme chtěli

slyšet, neslyšeli prosby o pomoc, dobré rady, ani tebe, Pane.

Vyznáváme, že jsme byli někdy němí, nepoděkovali, zapomínali mluvit s tebou. Vyznáváme,

že některá slova, která z nás vypadla, měla zůstat nevyřčena. Odpusť slova hloupá nebo zraňující.

Vyznáváme, že jsme byli někdy slepí, neuměli se radovat z toho, co máme, co je kolem nás.

Vyznáváme, že jsme byli někdy jako bez rukou, nechtěli se rozdělit, mysleli jen na sebe,

ublížili druhým.

Vyznáváme, že jsme byli někdy jako bez nohou, nedošli za tím, kdo potřeboval, abychom

k němu přišli, hnali se splašeně vpřed a nemysleli na to, co po nás zůstává.

Vyznáváme, že jsme byli někdy jako bez srdce, že jsme byli sobci.

Vyznáváme, že jsme byli někdy lidmi malé víry, bez naděje, bez modlitby.

Pokud je toto i vaše vyznání, řekněte se mnou: Pane, odpusť mi.

Pokud se chcete nechat Pánem Bohem vést, pracovat na sobě, neopakovat, co bylo špatně, řekněte

se mnou: Pane, chci s tvou pomocí.

Vyznejme svou víru slovy Apostolica:

Přijměte slovo milosti: I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe

neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. (Iz 54,10)

Píseň: 684 Učiň mne, Pane, nástrojem

Večeře Páně

(Píseň: 368 Ó Tvůrce Duchu svatý, přijď)

Ohlášky

Píseň: 679 Uč nás cestě pravé

Přímluvná modlitba (Jana Gregarová)

Poslání: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je

mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 3 A

odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

(Jan 14,1-3)

Požehnání:

Žehnej ti Pán, který tě stvořil.

Ochraňuj tě jeho Syn, který pro tebe trpěl na kříži.

Podněcuj tě Duch svatý, který v tobě přebývá a působí. (neznámý autor)

Píseň: 697 Moc předivná