kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.

Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Zachariáš, Alžběta a ticho

Zj 22,1-5; Iz 11,1-10

Lenka Ridzoňová

6.12. 2020, 2. neděle adventní

 

Introit: Napřimte se, zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (Lukáš 21,28)

Píseň: EZ 273 Zvedněte brány svrchků svých

nahrávka:

https://soundcloud.com/search?q=Zvedn%C4%9Bte%20br%C3%A1ny%20svrchk%C5%AF%20sv%C3%BDch

 

text a noty:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Zvedn%C4%9Bte-br%C3%A1ny-svrchk%C5%AF-sv%C3%BDch-Wiessel-Ba%C5%A1teck%C3%BD.pdf

 

Modlitba:

Pane Bože,

Sijón měl prozpěvovat, byla slova písně. My se k tobě obracíme  tišeji než jindy. Lidské hlasy se chmuří v rouškách. Ale možná o to víc zpíváme srdcem.

            Přišli jsme. Někteří sem do kostela, někteří jsme připojeni na dálku. Společně se modlíme. Ty jsi středem té sítě, která nás spojuje. U tebe se sbíhají naše modlitby, ty jsi ten centrální bod, na kterém visí naše víra. Ty jsi, Pane Bože, střed všeho. U tebe byl a je počátek. Ty jsi vše uvedl do chodu. Nezůstal jsi však nějakým vzdáleným nehybným a netečným bodem. Přicházíš. Úplně nejvíc se to stalo o Vánocích. Děkujeme za tvoje přicházení. K nám, mezi nás, do nás.

            Myslíme na to, co je mezi námi jako oddělující zeď, co brání setkání. Mezi námi lidmi, mezi námi a tebou. Někdy ty bariéry jsou velké. Bariéra viny a zloby je někdy větší než vzdálenost v čase a prostoru.

            Prosíme, pomoz nám ty bariéry odstraňovat a překonávat odpuštěním. Prosíme, odpusť ty nám. Amen.

 

Čtení: Kazatel 3,1-12

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas...:

...11 On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná...

 

Píseň: 631 Nám pomoz, Pane milý

nahrávka:

https://soundcloud.com/search?q=N%C3%A1m%20pomoz%2C%20Pane%20mil%C3%BD

text a noty:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/N%C3%A1m-pomoz-Pane-mil%C3%BD-Romano-Hery%C3%A1n.pdf

 

Text: Lk 1,5-25 (Předpověď narození Jana Křtitele)

Kázání:

(Během kázání budu několikrát citovat slova známých písní – ještě vysvětlím, proč)

            Jméno Zachariáš znamená: Pamatoval Hospodin, Upamatoval se Hospodin. Jména biblických postav nejsou náhodná, nedali je rodiče dětem podle nálady ani podle sebe nebo svých předků.  Zachariáš je muž, na kterého Pán Bůh pamatuje.

            Přitom to během jeho života nebylo pořád zřejmé. Jsou s Alžbětou manželé už dávno, dočkali se stáří, ale jsou sami. Alžběta je neplodná. Podle kontextu (anděl řekne, že Hospodin vyslyšel prosby) tušíme, že o dítě vícekrát Pána Boha prosili. Teď už jsou oba staří...

 

(píseň:) Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil…

 

            Zachariáš je kněz. Chrámoví kněží byli rozděleni do 24 oddílů, ty se po týdnu střídaly ve službě v chrámě. Každý oddíl dvakrát v roce. Vždy ráno a večer se v chrámě pálilo kadidlo. Lid čekal venku, až kněz vyjde ze svatyně a udělí požehnání.

            Kdo z kněží půjde v daný den do svatyně pálit kadidlo, určoval los. Je možné, že na Zachariáše tato služba vyšla poprvé v životě. Činnost, úkon, na který se chystal a nejspíš i těšil celá léta. Představuji si, že je naplněn bázní. K Hospodinu se modlil, mluvil o něm, četl tóru, znal Zákon, vyřizoval lidem požehnání. Ví, že Pán Bůh není vidět, není vázaný na jedno místo, ale… přece jen, vstupuje do toho nejsvatějšího místa.

            Vedle oltáře stojí anděl.

 

(píseň:) Otevírej oči, které nevidí tě, nevidí pravdu, znají jenom klam, důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě… řekni pokoj vám

 

            Zachariáš se bojí. Ale anděl promluví, řekne to „své andělské“: neboj se. Tvá prosba byla vyslyšena. Budete mít dítě. Pojmenujete ho Jan.

 

            Jan, neboli Jóchanan – Bůh je milostivý.

            Boží milost se projeví tím, že Zachariáš a Alžběta dostanou dítě. A skrze to dítě, skrze jeho život, činnost, jeho slova se dál bude šířit Boží milosrdenství.

            I když to celé je a bude trochu jinak, než by si člověk Boží milosrdenství a Boží pamatování představoval nebo vysnil. Jan Křtitel, ono předpověděné dítě, bude lidem říkat o Božím milosrdenství, ale jeho zvěst nebude uklidňující pohlazení, ale slova také o soudu, ohnivá výzva ke změně. A Janův život skončí drsně, useknutá hlava na stříbrném podnose.

            Nějak ta adventní zvěst od začátku drhne.

            Nebyl ten svět tenkrát idylický a není teď.

            Jak je to, Pane Bože, s tvou přítomností, pamatováním, milosrdenstvím ve světě?

           

(píseň:) Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil…

 

            Zachariáš je nejistý, zmatený. Jak se to může stát? Jsme s Alžbětou už staří.

            Anděl se představí jménem. Jsem Gabriel. (To jméno znamená Bůh je mocný.) Poslal mě k tobě Pán Bůh. Hle, oněmíš, nepromluvíš až od dne, než se stane to, o čem jsem ti řekl.

            Dostávám se k Zachariášově němotě a tím i k tomu, proč dnes recituji písně.

            Ta němota je znamením. Znamení je potvrzení slova.

            Zachariáš je němý, možná hluchoněmý. Bude uzavřen v sobě. Po delší době než obvykle vyjde ze svatyně a žehná lidem jen gestem, slova z jeho úst nevycházejí. Lidé už tušili, že se něco stalo, protože dlouho nešel, teď mluví gesto. Možná odcházejí tišeji než jindy.

            Zachariáš dostane několik měsíců ticha.

            A na konci 1. kapitoly Lk evangelia čteme o narozeném Janu Křtiteli:  Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. (Lk 1,80) ---  I Jan Křtitel prožije nějaký čas v tichu. V samotě a tichu na poušti se bude připravovat na svůj úkol.

 

Letos je advent jiný než jsme byli zvyklí. Tišší. Jsme víc doma, v samotě, zavření, některé obchody, restaurace byly dlouho zavřené, adventní trhy zatím nezačaly. V kostele se začínáme scházet, ale zatím zpíváme málo. V hovoru náš hlas je přes roušku tišší. Ticho je znakem toho, že jsou věci jinak. A není to nutně špatně.

            Zkusme vnímat i pozitiva.

            Před pár lety mi říkali jeden starý pan farář s manželkou, že když nemohli jít kvůli nemoci do kostela, dělali si bohoslužby doma. A protože ani jeden nejsou moc dobří zpěváci, tak písně na danou neděli četli. Byla to dobrá zkušenost, říkal. Leccos člověk slyší jinak.

 

(píseň:) Duše má, v tichosti k Bohu se měj, v smutku a v úzkosti na Pána čekej. Důvěřuj jen, mine strastný sen, a po temné noci, svitne jasný den... (EZ 197)

 

            Mlčel Zachariáš. Mlčela i Alžběta. Aspoň o tom nejdůležitějším, co se v jejím životě (!) dělo. Otěhotněla, roste v ní díte, ona to pět měsíců tají.

            Jméno Alžběta (Elíšeba, česky Eliška) znamená Boží přísaha. Alžběta je také z kněžského rodu. Jméno je příslibem, že Pán Bůh bude s ní úplně úplně určitě (tak rozumím slovu (Boží) přísaha). Tomu Alžběta nejspíš pořád věřila, k tomuto Pánu Bohu se obracela i se svým smutkem, že nemá děti. Až teď na stará kolena… tiše se raduje, děkuje, plánuje. Připravuje se na narození zvláštního dítěte. A tak se stane, že ta první, která se o Alžbětině čekaném dítěti doví, bude její příbuzná Marie, matka Ježíšova, také těhotná. (O setkání Marie a Alžběty- a vlastně také setkání Jana a Ježíše - budeme mluvit příští neděli.)

 

            Zdá se, že velké věci, Boží věci musí uzrát. V tichu, skrytu. Nejsou hned. Zachariáš a Alžběta dlouho čekali, než byla jejich modlitba vyslyšena. Zachariáš dlouho čekal, než se mu vrátila řeč. Jan byl dlouho na poušti, než začal prorocky vyzývat lidi k pokání.

            Advent, čekání, příprava na vánoce, také trvá několik týdnů.

            (před Velikonocemi je doba postní – také několik týdnů)

            V Bibli je důležitý čas. Věci (ty zásadní) se nedějí náhodou ani samovolně.

            V Žalmu 31 je krásná věta: V rukou tvých jsou časové moji. (žalm 31,16)

Starozákonní čtení bylo z knihy Kazatel o tom, že věci mají svůj čas.

            On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. (Kaz 3,11)

            Pane Bože, někdy si nevíme rady s časem, s dobou, kterou zrovna prožíváme. Kde jsi? Co se děje? Proč něco nepřichází rychleji? Proč něco trvá tak dlouho…? Prosíme o trpělivost. Prosíme o porozumění. Prosíme, buď s námi ve dnech jasných i v těch zatažených, zachmuřených. Těšíme se, až se pročekáme ke zpěvu: Má duše Boha velebí, chválu vzdává… Zatím v nás ta slova zní tiše… Ale těšíme se. Amen.

 

Píseň: 197 Duše má, v tichosti

doprovod:

https://soundcloud.com/search?q=Du%C5%A1e%20m%C3%A1%2C%20v%20tichosti

text:

Duše má, v tichosti k Bohu se měj; v smutku a v úzkosti na Pána čekej! Důvěřuj jen, mine strastný sen, a po temné noci svitne jasný den. Pán zná tvé žaly, hříchů tvých tíž. On tě zlého zbaví, on, vždy tentýž!

Duše má, v tichosti k Bohu se měj; v smutku a v úzkosti na Pána čekej! Svět když zhyne, Bůh nepomine; pomoc jeho svatá věrných nemine. Proto se vzhůru, duchu můj, nes! Bůh tvé útočiště včera i dnes!

Ohlášky

Přímluvná modlitba, Otče náš

 

Poslání:  Ale já v tobě naději skládám, Hospodine; řekl jsem: Bůh můj jsi ty. V rukou tvých jsou časové moji, vytrhni mne z ruky nepřátel mých a těch, kteříž mne stihají (Žalm 31,15-16 - kralicky)

 

Požehnání:

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

4. Mojžíšova 6,24-26

 

Píseň: 622 Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá

text a noty:

https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Z%C5%AFsta%C5%88-s-n%C3%A1mi-Pane-M.-Rejchrt.pdf