kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb


Setkání pamětníků:
pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

Jsme sbor Českobratrské církve evangelické, patříme do rodiny protestantských církví.  Vyznáváme a věříme v Ježíše Krista jakožto svého Pána a Spasitele.  Navazujeme v různé míře na tradici staré jednoty bratrské, husitskou, kalvínskou a luterskou.

Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš.

 

 

 

Dt, 16,11 A budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem

 

 

 

Milí bratři a sestry,

při hledání inspirace pro tento dopis jsem nahlédla do knihy Tabity Landové „Liturgie Jednoty bratrské“, jestli by tam náhodou nebylo něco k tématu. A považte, co jsem tam nenašla: „Mezi bratry se však objevovaly hlasy těch, kteří odmítali světit jakékoli svátky z toho důvodu, že se jedná o lidská ustanovení, zbytečně svazující křesťany v jejich svobodě.“ S veškerým respektem k tradici Jednoty bratrské, která nám zanechala mnoho vynikajícího pro tradice naše, říkám: No tohle! Naštěstí měli oni pomýlení bratři dobrého správce v osobě Lukáše Pražského, který „reagoval na tyto postoje jednoznačnou obhajobou svátků.“

Těžko k tomu používal argumenty z tradice židovské, neboť tito proti-svátkoví bratří odvozovali svůj postoj právě z odmítnutí zachovávání předpisů židovského zákona, které četli v Pavlových epištolách. Jenomže nejlepší vyjádření smyslu svátků jsem našla právě v knize o židovské modlitbě. Ale nebojte se, napsal ji křesťan. Mám pro vás několik upravených citací o tom, co znamená svátek:

Svátek potvrzuje, že svět je dobré místo, protože ho člověk může užívat a protože ho zakládá Bůh. Svěcením svátku si člověk přivlastňuje pozitivní stránky existence jakožto prostoru vyplněného prožitkem a smyslem. Svátek je odmítnutím negativismu a smrti. Může se zdát, že život pohání zhoubný démon, jenž ve svých rukou a očích přináší smrt. Svátek je přerušením tohoto pořádku, je vzpourou proti zvrácené moci zla.

Svátek je potvrzením kvality života, zdůrazněním jeho pozitivní stránky. Ona kvalita je nejlépe vystižená slovem radost. Radost se uskutečňuje požitkem z věcí a bratrským sdílením. Ten požitek je nejvíce vystižen jídlem, nám tohle musí říct židovští bratři nebo děti (na otázku, co je na vánocích nejlepší, děti velmi často odpovídají – dobré jídlo), jinak bychom měli strach z přílišného hmotařství. Avšak pamatování na ty, kdo na dobré jídlo nemají, to nesmí chybět, aby se chléb radosti nestal „chlebem zármutku“(Oz 9,4), a zcela zřetelně je to vyjádřeno v Dt 16,14 (Při své slavnosti se budeš radovat ty i tvůj syn a tvá dcera, tvůj otrok a tvá otrokyně, lévijec i bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách).

Díky svátku nachází lidský život opět smysl proto, že je založen Bohem a na Bohu. Když se lidské chování k tomu to základu vrací, vítězí nad roztříštěností, překonává chaos a znovu nalézá řád, sílu, motivaci, vzor. Svátek je porušením obvyklých norem světa, to je patrné i z toho, že den sváteční probíhá jinak než den pracovní, a to se děje v poslušnosti vyššího řádu. Svátek je převrácením světa a jeho znovustvořením podle božského vzoru. To mi velmi připomíná všechna Ježíšova podobenství o království Božím jako hostině, oslavě. Až dojdou dějiny svého cíle, bude to jako oslava.  A to by nám svátek mohl připomínat.

Souhlasil by s tím bratr Lukáš, který si cenil „svěcení křesťanských svátků, které se vztahují k duchovní pravdě v Kristu“? A našli jste formulaci, která by vás potěšila a povzbudila k tomu, že do nadcházejícího adventního a vánočního času půjdete s větší chutí? Dokonce s radostí a těšením?

Pán Bůh ví, že radost a těšení potřebujeme, my, jejichž výstižnou charakteristikou je únava, únava, únava. Z nemocí, z práce, ze starostí, z obav o své blízké, z tíhy rozhodování, z tragických zpráv ze světa.

Ráda bych se připojila k Lukášově obhajobě svátků tak, abychom přijali čas adventu a vánoc jako dar, kterým nám chtěl Někdo udělat radost. Třeba v tom daru budou přibaleny řád, síla, motivace, vzor. Třeba bude v tom daru alespoň střípek zahlédnutí smyslu. Třeba tam bude posila pro naši naději, že svět je dobrý i člověk je dobrý, protože jsou stvoření dobrého Boha. Nebo dostaneme aspoň něco z toho. Těšme se.

 

Radostný adventní a vánoční čas

Přeje

Vaše farářka Elen Plzáková

 

kalendář

  Nejbližší akce:

 KAVÁRNIČKA PRO SENIORY - každou středu od 14:00 
informace najdete na nástěnce